Theo dõi - Tổng hợp

Đề án vị trí việc làm các trường năm 2022

Ngày đăng : 24-12-2020

Lưu trữ toàn bộ hồ sơ về Đề án vị trí việc làm của các trường học công lập huyện Thăng Bình

XEM TIẾP

Thông tin KĐCLGD-TCQG

Ngày đăng : 01-01-2019

Lưu trữ toàn bộ thông tin về Kiểm định chất lượng giáo dục, trường chuẩn quốc gia của ngành. http://kdcl.thangbinh.edu.vn

XEM TIẾP

Tổng hợp chuyển xếp, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Ngày đăng : 01-01-2019

Dùng lưu trữ thông tin, báo cáo về nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các năm

XEM TIẾP

Báo cáo trực tuyến các loại hằng năm

Ngày đăng : 01-01-2019

baocao.thangbinh.edu.vn

XEM TIẾP

Theo dõi nộp báo cáo của các đơn vị trường học

Ngày đăng : 01-01-2019

ttbc.thangbinh.edu.vn

XEM TIẾP

Phần mềm CBCCVC online tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng : 01-01-2019

http://cbcc.thangbinh.edu.vn;

XEM TIẾP

Thống kê tin bài năm học 2018-2019

Ngày đăng : 04-09-2018

Danh sách thống kê tin bài các đơn vị trường học gửi trong năm học 2018-2019

XEM TIẾP

Tổng hợp theo dõi thông tin báo cáo các trường năm học 2018-2019

Ngày đăng : 01-09-2018

Theo dõi việc gửi báo cáo, dự họp của các trường năm học 2018-2019

XEM TIẾP
Van bản mới nhất