Theo dõi - Tổng hợp

Báo cáo năm học 2020-2021

Ngày đăng : 01-01-2019

baocao.thangbinh.edu.vn

XEM TIẾP

Theo dõi nộp báo cáo của các đơn vị trường học

Ngày đăng : 01-01-2019

ttbc.thangbinh.edu.vn

XEM TIẾP

Thông tin báo cáo online TCCB

Ngày đăng : 01-01-2019

tccb.thangbinh.edu.vn

XEM TIẾP

Thống kê tin bài năm học 2018-2019

Ngày đăng : 04-09-2018

Danh sách thống kê tin bài các đơn vị trường học gửi trong năm học 2018-2019

XEM TIẾP

Tổng hợp theo dõi thông tin báo cáo các trường năm học 2018-2019

Ngày đăng : 01-09-2018

Theo dõi việc gửi báo cáo, dự họp của các trường năm học 2018-2019

XEM TIẾP

THÔNG TIN NỘI BỘ

Ngày đăng : 01-01-2018

ttnb.thangbinh.edu.vn

XEM TIẾP

THÔNG TIN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH TOÀN NGÀNH

Ngày đăng : 01-01-2018

cdcs.thangbinh.edu.vn

XEM TIẾP
Van bản mới nhất