Tin tức : Chức năng nhiệm vụ

Phân công nhiệm vụ của CBCCVC Phòng GDĐT từ ngày 15/06/2021

Ngày đăng : 02-04-2021

          Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

          Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

          Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của ƯBND huyện Thăng Bình về việc thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

          Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND huyện Thăng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

          Xét yêu cầu công tác và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức và theo tinh thần cuộc họp lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 14/06/2021, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phân công nhiệm vụ và các Tổ công tác như sau:

A. PHÂN CÔNG CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG

1. Ông PHAN VĂN TUYỂN, Trưởng phòng - Phụ trách chung

          Theo dõi và chỉ đạo công tác Tổ chức cán bộ; Kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất, tổng hợp; Thi đua - khen thưởng, thanh kiểm tra; Chủ tài khoản; Văn bằng chứng chỉ học sinh;

          Phụ trách công tác nông thôn mới;

         Tổ trưởng Tổ Hành chính;

         Theo dõi và chỉ đạo các trường thuộc địa bàn các xã: Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định Nam, Bình Định Bắc, Bình Quý, Bình Nguyên và thị trấn Hà Lam.

 

2. Ông NGUYỄN TRƯỜNG QUYỀN, Phó Trưởng phòng

Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc khi được Trưởng phòng phân công và ủy quyền;

          Tổ trưởng Tổ Phổ thông;

          Chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo toàn bộ các công việc thuộc lĩnh vực công tác cấp Tiểu học và THCS; Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp Tiểu học và THCS; Kiểm tra chuyên ngành cấp Tiểu học và THCS; Công tác phổ cập giáo dục tiểu học-xoá mù chữ, phổ cập giáo dục THCS; Công nghệ thông tin; Trung tâm học tập cộng đồng; Công tác thư viện - thiết bị; Công tác dạy thêm - học thêm; Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông cho học sinh; Công tác học sinh - sinh viên, pháp chế; Công tác khuyến học; Công tác y tế, vệ sinh trường học;

          Chịu trách nhiệm theo dõi chung công tác phổ cập giáo dục của ngành;

          Phụ trách công tác Đội - Giáo dục ngoài giờ lên lớp - Giáo dục thể chất;

          Theo dõi và chỉ đạo các trường thuộc địa bàn các xã: Bình Phú, Bình Chánh, Bình Quế, Bình An, Bình Trung, Bình Tú và Bình Phục.

 

3. Bà TRẦN THỊ MỸ NƯƠNG, Phó Trưởng phòng

           Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc khi được Trưởng phòng phân công và ủy quyền;

          Tổ trưởng Tổ Mầm non - Quản trị;

          Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo và tạm thời phụ trách toàn bộ các công việc thuộc lĩnh vực công tác cấp học Giáo dục Mầm non; Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia các trường Mầm non; Công tác phổ cập giáo dục mầm non; Kiểm tra chuyên ngành, thiết bị dạy học, hệ thống giáo dục ngoài công lập, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, cụm chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động chuyên môn cấp học Giáo dục Mầm non;

          Phụ trách chương trình tài trợ phi chính phủ cho các trường mầm non và phổ thông;

          Phụ trách công tác giao lưu, kết nghĩa của ngành; Công tác hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và giáo dục trẻ em, học sinh khuyết tật học hòa nhập tại các trường mầm non và phổ thông;

          Phụ trách công tác quản trị đời sống cơ quan, bảo vệ, phục vụ;

          Theo dõi và chỉ đạo các trường thuộc địa bàn các xã: Bình Dương, Bình Minh, Bình Đào, Bình Giang, Bình Triều, Bình Sa, Bình Hải và Bình Nam.

         Ngoài những công việc đã được phân công, tùy theo tính chất các hoạt động, khi cần thiết Trưởng phòng có thể phân công thêm các phần việc khác cho các đồng chí Phó Trưởng phòng.

 

B. PHÂN CÔNG CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ CCVC VÀ TỔ CÔNG TÁC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. TỔ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

1. Ông Phan Văn Tuyển, Trưởng phòng, Tổ trưởng.

2. Ông Vũ Hồng Nguyên, Chuyên viên, Tổ phó

          Phụ trách công tác Kế hoạch - Tổng hợp; Thống kê ngành giáo dục;

          Phụ trách công tác Tổ chức và cán bộ; Chế độ chính sách; Đào tạo bồi dưỡng;

          Phụ trách công tác xét tốt nghiệp, cấp phát văn bằng chứng chỉ học sinh;

          Phụ trách công tác quản lý và điều hành cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT, các phần mềm trực tuyến của ngành, phần mềm phổ cập giáo dục và xử lý số liệu phổ cập giáo dục và xóa mù chữ các cấp học.

 

3. Ông Dương Quang Ái, Chuyên viên

          Phụ trách công tác kế toán ngân sách sự nghiệp giáo dục; công tác tài chính, tài sản, cơ sở vật chất cơ quan và tài chính, tài sản, cơ sở vật chất ngành giáo dục.

 

II. TỔ MẦM NON - QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

1. Bà Trần Thị Mỹ Nương, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng.

2. Bà Trương Thị Kim Thoa, Chuyên viên

          Phụ trách công tác: Văn thư - Lưu trữ; Xây dựng kế hoạch và báo cáo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của ngành; Trung tâm học tập cộng đồng; Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông cho học sinh; Công tác học sinh - sinh viên, pháp chế; Công tác khuyến học; Công tác y tế, vệ sinh trường học; Chuyển trường cho học sinh;

          Tham gia quản trị mạng Internet nội bộ ngành giáo dục; Quản trị đời sống, thủ quỹ cơ quan; Phụ trách công tác giao lưu kết nghĩa của ngành.

 

3. Ông Trần Văn Cương, Nhân viên

          Phụ trách công tác bảo vệ, phục vụ cơ quan.

                                                                                     

 

 

 

III. TỔ PHỔ THÔNG

1. Ông Nguyễn Trường Quyền, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Đình Hà, Chuyên viên, Tổ phó

          Quản lý giáo dục cấp Trung học cơ sở, Xây dựng, triển khai các nhiệm vụ giáo dục và hoạt động chuyên môn cấp THCS; Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp THCS; Công tác phổ cập giáo dục THCS; Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành cấp THCS; Tổ chức tập huấn, sinh hoạt cụm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cấp THCS; Phụ trách nghiệp vụ chuyên môn các môn học và các cuộc thi của cấp THCS; Công tác thư viện - thiết bị cấp THCS; Thống kê báo cáo cấp THCS.

 

3. Ông Trương Minh Tú, Chuyên viên, Tổ phó

          Quản lý giáo dục cấp Tiểu học, Xây dựng, triển khai các nhiệm vụ giáo dục và hoạt động chuyên môn cấp TH: Dạy học 2 buổi/ngày, học sinh năng khiếu cấp TH; Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp TH; Công tác phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ; Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành cấp TH; Tổ chức tập huấn, sinh hoạt cụm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cấp TH; Phụ trách nghiệp vụ chuyên môn các môn học và các cuộc thi của cấp TH; Công tác thư viện - thiết bị cấp TH, xây dựng kế hoạch và tổng hợp báo cáo chung công tác thư viện - thiết bị các cấp học; Thống kê báo cáo cấp TH;

          Phụ trách Công tác giáo dục trẻ em, học sinh khuyết tật học hòa nhập tại các trường mầm non và phổ thông;

          Phụ trách công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; xây dựng kế hoạch và tổng hợp báo cáo kiểm tra chuyên ngành các cấp học;

          Phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của cơ quan và của ngành;

          Phụ trách công tác dạy thêm - học thêm của ngành.

          Ngoài những công việc đã được phân công, tùy theo tình hình thực tế, khi cần thiết Trưởng phòng có thể phân công thêm các phần việc khác cho các đồng chí Phó Trưởng phòng và chuyên viên, nhân viên thuộc Phòng; Tổ trưởng có thể phân công thêm các phần việc khác cho các đồng chí chuyên viên, nhân viên thuộc Tổ quản lý và báo cáo Trưởng phòng.

 
* Tổng hợp văn bản phân công nhiệm vụ tại Phòng GDĐT huyện Thăng Bình qua các năm:

- Thông báo số 08/TB-PGDĐT ngày 15/06/2021 về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

- Thông báo số 05/TB-PGDĐT ngày 01/04/2021 về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất