Tin tức : Chức năng nhiệm vụ

Phân công nhiệm vụ của CBCCVC Phòng GDĐT từ ngày 17/06/2024

Ngày đăng : 18-06-2024

 
Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và công chức, viên chức
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình từ ngày 17/6/2024

* Cơ sở pháp lý

          - Luật Công chức ngày 13/11/2008, Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

          - Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ;

          - Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

          - Thông tư số 15/2023/TT-BGDĐT ngày 09/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giáo dục;

          - Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

          - Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND huyện Thăng Bình; Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của UBND huyện Thăng Bình về việc Phê duyệt Bản mô tả công việc, khung năng lực của các vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND huyện;

          - Hướng dẫn số 1377/HD-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

          - Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của UBND huyện Thăng Bình về việc thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

          - Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện Thăng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình.

A. PHÂN CÔNG CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG

          1. Ông Lê Cao Lan, Trưởng phòng - Phụ trách chung;

          Quản lý, điều hành mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

          Chủ tài khoản; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: kế hoạch-Tổng hợp, tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, đào tạo bồi dưỡng, tài chính, ngân sách, cơ sở vật chất, thi đua khen thưởng, thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, công tác cải cách hành chính, văn bằng chứng chỉ học sinh;

          Chịu trách nhiệm theo dõi chung các lĩnh vực công tác: Nông thôn mới. kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia toàn ngành, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục;

          Theo dõi và chỉ đạo các trường thuộc địa bàn các xã: Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định Nam, Bình Định Bắc, Bình Quý, Bình Nguyên và Thị trấn Hà Lam.

          2. Ông Nguyễn Trường Quyền, Phó Trưởng phòng;

          Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc khi được Trưởng phòng phân công và ủy quyền;

          Chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo toàn bộ các công việc thuộc lĩnh vực công tác của cấp Tiểu học và THCS; Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của ngành.

          Phụ trách trang thiết bị dạy học cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông cho học sinh, trung tâm học tập cộng đồng, công nghệ thông tin, công tác thư viện - thiết bị trường học, công tác bồi dưỡng và thi học sinh giỏi, công tác Đội - Giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất - giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác học sinh, pháp chế, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống.

          Chịu trách nhiệm các lĩnh vực công tác của ngành: Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; dạy thêm - học thêm; đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; trường học hạnh phúc (bao gồm: trường học an toàn, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường và phòng chống tệ nạn xã hội công tác y tế, vệ sinh trường học; phòng cháy chữa cháy); công tác khuyến học; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, Chữ Thập đỏ và các hoạt động phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ;

          Theo dõi và chỉ đạo các trường thuộc địa bàn các xã: Bình Phú, Bình Chánh, Bình Quế, Bình Phục, Bình Đào, Bình Dương và Bình Giang.

          3. Bà Trần Thị Mỹ Nương, Phó Trưởng phòng;

          Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc khi được Trưởng phòng phân công và ủy quyền;

          Chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo toàn bộ các công việc thuộc lĩnh vực công tác của cấp học Giáo dục Mầm non, phụ trách trang thiết bị dạy học cấp mầm non;

          Chịu trách nhiệm theo dõi chung các lĩnh vực công tác của ngành: Công tác nữ công chức, viên chức và người lao động, bình đẳng giới, công tác gia đình và trẻ em, công tác hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và giáo dục trẻ em, học sinh khuyết tật học hòa nhập tại các trường mầm non và phổ thông; công tác giao lưu, kết nghĩa; công tác bán trú và vệ sinh an toàn thực phẩm;

          Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia toàn ngành.

          Phụ trách các chương trình tài trợ phi chính phủ cho các trường mầm non và phổ thông trực thuộc, công tác xã hội hóa giáo dục của ngành;

          Phụ trách công tác cơ sở vật chất của Ngành và cơ quan, quản trị đời sống cơ quan, bảo vệ, phục vụ;

         Theo dõi và chỉ đạo các trường thuộc địa bàn các xã: Bình Triều, Bình Minh, Bình Sa, Bình Hải, Bình Nam, Bình Tú, Bình Trung và Bình An.

B. PHÂN CÔNG CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          1. Bà Thủy Thị Thu Hà, Chuyên viên, Quản lý chương trình giáo dục cấp Mầm non;

          Tham mưu giúp lãnh đạo Phòng tổ chức thực hiện công tác chuyên môn cấp học mầm non về thực hiện nội dung, chương trình, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Tổ chức triển khai các chuyên đề, các hội thi giáo viên giỏi khối nhà trẻ và mẫu giáo; Công tác phổ cập giáo dục mầm non;

          Theo dõi; quản lý các điểm giữ trẻ, các điểm lẻ và trường ngoài công lập trên địa bàn (đã được cấp phép hoạt động);

          Công tác thi đua khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến cấp Mầm non;

        Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường mầm non chuẩn quốc gia; Theo dõi việc xây dựng trường mầm non xanh sạch đẹp, trường học thân thiện; trường học hạnh phúc;

          Tham mưu công tác thanh kiểm tra nhà trường và giáo viên cấp Mầm non;

          Tổ chức tập huấn, sinh hoạt cụm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cấp học Mầm non;

          Theo dõi các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục mầm non.

          Thống kê, Báo cáo sơ kết - tổng kết về giáo dục mầm non;

          Công tác bán trú, vệ sinh, an toàn thực phẩm toàn ngành và thủ quỹ cơ quan.

          Phụ trách công tác hỗ trợ giáo dục trẻ em khuyết tật học hòa nhập tại các trường Mầm non;

          Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

          2. Ông Trương Minh Tú, Chuyên viên, Quản lý chương trình giáo dục cấp Tiểu học;

          Tham mưu lãnh đạo phòng thực hiện công tác chuyên môn cấp tiểu học về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ; công tác thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến cấp tiểu học;

          Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

          Thực hiện các kỳ thi, hội thi của giáo viên, học sinh cấp tiểu học;

          Công tác dạy thêm, học thêm, thư viện-thiết bị trường học cấp tiểu học;

          Công tác thanh kiểm tra nhà trường và giáo viên; Tổ chức tập huấn, sinh hoạt cụm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cấp Tiểu học; Thống kê, Báo cáo sơ kết - tổng kết về cấp Tiểu học;

          Theo dõi việc xây dựng trường tiểu học xanh sạch đẹp, trường học thân thiện; trường học hạnh phúc;

          Tham gia các chương trình dự án của cấp học;

          Phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của cơ quan và của ngành, các cuộc vận động do các cấp triển khai, tổ chức;

          Phụ trách công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của cơ quan và của ngành, xây dựng kế hoạch và tổng hợp báo cáo kiểm tra chuyên ngành các cấp học; công tác hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập tại các trường Tiểu học;

          Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

          3. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chuyên viên, Quản lý chương trình Giáo dục trung học cơ sở;

          Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn của các môn học cấp trung học cơ sở về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Công tác bồi dưỡng giáo viên; phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

          Thực hiện các kỳ thi, hội thi của giáo viên, học sinh cấp trung học cơ sở;

          Công tác dạy thêm, học thêm cấp THCS. Thực hiện công tác thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến cấp trung học cơ sở;

          Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường học thân thiện, trường học hạnh phúc cấp trung học cơ sở;

          Công tác thư viện-thiết bị trường học cấp trung học cơ sở;

          Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành cấp THCS;

          Tổ chức tập huấn, sinh hoạt cụm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cấp THCS; Thống kê, Báo cáo sơ kết - tổng kết về cấp THCS;

          Tham gia các chương trình dự án của cấp học; công tác hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập tại các trường THCS;

          Phụ trách công tác Đoàn - Đội, thanh thiếu niên nhi đồng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của ngành;

          Phụ trách Nông thôn mới và các chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục.

         Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cơ quan. Báo cáo tình hình, kết quả công việc theo quy định toàn ngành.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

          4. Ông Vũ Hồng Nguyên, Chuyên viên, phụ trách công tác Quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục; kiêm nhiệm công tác Quản lý bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục.

          Tham gia nghiên cứu, hướng dẫn, triển khai thực hiện, xây dựng các quy định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án của ngành giáo dục hoặc của địa phương về quản lý tổ chức và hoạt động cơ sở giáo dục, cải cách hành chính, công tác quản lý bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục và một số nhiệm vụ khác liên quan.

          Tham gia xây dựng và quản lý thống nhất chỉ số thống kê giáo dục và đào tạo, hướng dẫn phương pháp thu thập, quy trình thực hiện thống kê thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển các cấp học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn; hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn;

          Tham gia, phối hợp tổ chức, báo cáo sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện lĩnh vực được phân công theo dõi.

          Tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công; Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.

          Phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số, các trang thiết bị và hoạt động của hệ thống máy tính, quản trị mạng Internet nội bộ ngành giáo dục, các phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành tất cả các lĩnh vực toàn ngành, quản lý và điều hành cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT ;

          Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

          5. Ông Nguyễn Ngô Quang, Chuyên viên, phụ trách công tác quản lý chính sách và phát triển đội ngũ, kiêm nhiệm công tác Quản lý người học (bao gồm cả tuyển sinh đào tạo; chính sách và các hoạt động hỗ trợ đối với người học là đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục).

          Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án của ngành giáo dục hoặc của địa phương về quản lý chính sách và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục; đề xuất cho lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo UBND huyện giải quyết các công việc trong lĩnh vực: tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách và công tác quản lý người học.

          Xây dựng kế hoạch; phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục; phân bổ số lượng người làm việc theo vị trí việc làm; công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập.

          Tham gia hướng dẫn xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận chuyên môn phòng Giáo dục và Đào tạo; dự thảo các quyết định cá biệt liên quan đến lĩnh vực tổ chức nhân sự theo quy định phân cấp;

          Tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định hiện hành về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án của ngành giáo dục hoặc của địa phương về quản lý chính sách và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục và công tác quản lý người học. Xây dựng kế hoạch hằng năm về số lượng người làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục công lập: xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc; tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số người làm việc đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng; theo dõi kế hoạch biên chế công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục của ngành hàng năm; nắm tình hình biên chế, tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng về giáo dục đào tạo của ngành;

          Tham gia xây dựng kế hoạch chung về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

          Tham gia hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn ngành thực hiện việc đánh giá theo Chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm theo quy định của Bộ Nội vụ. Tổng hợp việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức toàn ngành báo cáo các cấp quản lý theo quy định; quản lý hồ sơ công chức, viên chức quản lý của các đơn vị trực thuộc (hồ sơ gốc, hồ sơ điện tử);

          Tham mưu cấp thẩm quyền về chế độ, chính sách, tiền lương đối với  công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền;

          Tham mưu thành lập, quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình đối với các cơ sở giáo dục;

          Tham mưu thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục;

          Tổng hợp kết quả đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Giáo viên các cấp;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

          6. Ông Nguyễn Xuân Đương, phụ trách Kế toán và công tác hành chính-văn phòng

          Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án của ngành, lĩnh vực về công tác kế toán của đơn vị; hạch toán kế toán về thu, chi tài chính của đơn vị; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi tài chính.

          Tham gia thẩm định, góp ý, hướng dẫn triển khai thực hiện, tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định Bộ Chính trị, Ban Bí thư; văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án của ngành, lĩnh vực kế toán hoặc của địa phương.

          Tổ chức, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về ngành, lĩnh vực kế toán hoặc của địa phương.

          Tham gia tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về công tác hoạch định và thực thi chính sách về ngành, lĩnh vực kế toán hoặc của địa phương.

          Ghi chép, tính toán, tổng hợp và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho các phần việc phụ trách, cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại đơn vị.

          Tổ chức thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần việc được phân công hoặc phụ trách.

          Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi các nhiệm vụ liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.

          Thực hiện quản lý tài sản công và theo dõi tài khoản tạm giữ; Thực hiện báo cáo liên quan đến công tác tài chính, tài sản.

          Tham mưu thực hiện các chính sách cho người học, quản lý đất đai, cơ sở vật chất và sửa chữa cơ bản, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ quan, theo dõi, kiểm kê tài sản, trang thiết bị cơ quan theo đúng quy định;

          Tiếp nhận, xử lý văn bản đến, văn bản đi; Photo tài liệu. Lưu trữ, số hóa hồ sơ, theo dõi và kiểm tra các văn bản đi, đến, đảm bảo tính bảo mật, kịp thời; Quản lý con dấu, chữ ký số cơ quan. Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện phục vụ cho hoạt động của cơ quan và các hội nghị của Phòng tổ chức. Ghi biên bản các cuộc họp Hiệu trưởng, họp cơ quan và các cuộc họp khác.

          Phụ trách việc in ấn, cấp và quản lý các loại văn bằng, chứng nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

          7. Ông Trần Quang Tuyến, Nhân viên hợp đồng;

          Phụ trách công tác bảo vệ, phục vụ cơ quan, đảm bảo an ninh, an toàn.

          Ngoài những công việc đã được phân công, tùy theo tình hình thực tế, khi cần thiết Trưởng phòng có thể phân công thêm các phần việc khác cho các đồng chí Phó Trưởng phòng và chuyên viên, nhân viên thuộc Phòng.

          Hằng năm, căn cứ vào vị trí việc làm, Phòng GDĐT sẽ rà soát, điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên cho phù hợp.

          Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

* Tổng hợp văn bản phân công nhiệm vụ tại Phòng GDĐT huyện Thăng Bình qua các năm:

 

- Thông báo số 16/TB-PGDĐT ngày 17/06/2024 về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

 

 

 

- Thông báo số 08/TB-PGDĐT ngày 15/06/2021 về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

- Thông báo số 05/TB-PGDĐT ngày 01/04/2021 về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất