Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bão số 10 năm 2020

  • 192/PGDĐT (2020)
  • Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình
  • Công văn
  • Phòng chống thiên tai
  • Phan Văn Tuyển-Trưởng phòng
  • 04/11/2020
  • Click vào đây để tải về
Van bản mới nhất