• Địa chỉ: huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
  • Email: gddtthangbinh@quangnam.gov.vn
  • Điện thoại: 0235.3874211
TT Thông tin
1
Họ tên: Phan Văn Tuyển
Vị trí: Trưởng phòng
Email: tuyen01011979@gmail.com
Điện thoại: 01224447405
2
Họ tên: Trần Thị Mỹ Nương
Vị trí: Phó Trưởng phòng
Email: tmnuong@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0905265279
3
Họ tên: Nguyễn Trưởng Quyền
Vị trí: Phó Trưởng phòng
Email: truongquyenthd@gmail.com
Điện thoại: 0982796797
4
Họ tên: Nguyễn Lượm
Vị trí: Phó Trưởng phòng
Email: nguyenluom1964@gmail.com
Điện thoại: 01687082123
5
Họ tên: Trần Hữu Bốn
Vị trí: Chuyên viên Kế hoạch-Tổng hợp
Email: bontbinh2009@gmail.com
Điện thoại: 0944593679-0978684789
6
Họ tên: Võ Tấn Tiến
Vị trí: Chuyên viên TCCB
Email: tienvobq@gmail.com
Điện thoại: 0984884804
7
Họ tên: Huỳnh Kim Đông
Vị trí: Chuyên viên Thi đua-CĐCS
Email: huynhkimdong92@gmail.com
Điện thoại: 01263606009
8
Họ tên: Nguyễn Thị Vinh
Vị trí: Chuyên viên Mầm non
Email: nguyenthivinh75@gmail.com
Điện thoại: 0905695176
9
Họ tên: Phan Văn Toại
Vị trí: Chuyên viên Tiểu học
Email: toaipgdtb@gmail.com
Điện thoại: 0905237276
10
Họ tên: Trương Minh Tú
Vị trí: Chuyên viên Tiểu học
Email: tugdth@gmail.com
Điện thoại: 0935630448-0986424901
11
Họ tên: Nguyễn Đình Hà
Vị trí: Chuyên viên THCS
Email: hatbqn2012@gmail.com
Điện thoại: 0905208617
12
Họ tên: Ngô Tấn Giáo
Vị trí: Chuyên viên KĐCL
Email: giaogdtb@gmail.com
Điện thoại: 0982000261
13
Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Vị trí: Chuyên viên HĐNG
Email: tungpgdtb@gmail.com
Điện thoại: 0905549346
14
Họ tên: Vũ Hồng Nguyên
Vị trí: Chuyên viên CNTT
Email: nguyenpgdtb@gmail.com
Điện thoại: 0905439227-0983439227
15
Họ tên: Dương Quang Ái
Vị trí: Kế toán
Email: aiktpgdtb@gmail.com
Điện thoại: 0905680386
16
Họ tên: Nguyễn Thị Bá
Vị trí: Văn thư-Thủ quỹ
Email: bapgdthangbinh@gmail.com
Điện thoại: 01663087347
17
Họ tên: Trần Thị Mười
Vị trí: Bảo vệ-Phục vụ
Email:
Điện thoại: 0979712816
Văn bản mới nhất