Phòng ban trực thuộc

  • Cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND huyện Thăng Bình
  • Địa chỉ: QL1A, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình
  • Email: pgdthangbinh@gmail.com
  • Điện thoại: 0235.3.874211
TT Thông tin
Văn bản mới nhất