Tin tức : Theo dõi - Tổng hợp

Đề án vị trí việc làm các trường năm 2022

Ngày đăng : 24-12-2020

Chú ý: Hệ thống cập nhật trực tuyến số liệu ở mục 4 vẫn đang trong quá trình xây dựng. Mong các đơn vị thông cảm!

 

LƯU TRỮ ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP NĂM 2022

1. Cơ sở pháp lý, Văn bản các cấp:

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định số 3917/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tạm giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2022;          Phụ lục 1;          Phụ lục 2;

- Công văn số 2075/UBND-NV ngày 24/12/2021 của UBND huyện về việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Đề án mẫu;       - Các phụ lục liên quan;        - Tham khảo Tờ trình;

- Công văn số 770/SNV-TCBC ngày 13/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc thẩm định Đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh;

- Công văn số 57/PGDĐT ngày 19/4/2022 rà soát cập nhật số liệu và nội dung có liên quan phục vụ thẩm định Đề án vị trí việc làm;

. Phụ lục IV: Danh mục vị trí việc làm và Phụ lục VII: Tổng hợp cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị;

. Phụ lục tạm giao số lượng biên chế năm 2022 cho 70 đơn vị công lập huyện Thăng Bình;

* Lưu ý:
+ Nhóm 1: Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành như HT, PHT
+ Nhóm 2: Nhóm chuyên môn nghiệp vụ như: GV Mầm non; Giáo viên; GV văn hóa, GV tin, GV mt, GV nghệ thuật, v.v.
+ Nhóm 3: Nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung như: TPT Đội
+ Nhóm 4: Nhóm hỗ trợ, phục vụ như Thư viện; Thiết bị, thí nghiệm;Công nghệ thông tin; Kế toán; Thủ quỹ; Văn thư;Y tế; (xem 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; 16/2017/TT-BGDĐT; 106/2020/NĐ-CP)
+ Nhóm lao động hợp đồng như: Bảo vệ, Phục vụ, Lái xe, Cấp dưỡng, v.v.
+ Nhóm vị trí việc làm kiêm nhiệm là những vị trí được hưởng định mức giảm tiết dạy theo quy định

Vì vậy, HT tính toán phù hợp để xây dựng vị trí việc làm khớp đúng với Đề án của trường

2. Theo dõi tình hình nộp của các đơn vị:

- Theo dõi kết quả nộp trực tuyến của các trường: Link xem chi tiết;

- Quy ước mã thứ tự trường để đặt tên đúng quy định tại link xem mã quy ước trường)

3. Nộp trực tiếp file mềm đề án theo Công văn số 57/PGDĐT ngày 19/4/2022:

- Bấm vào link để gửi trực tuyến; (Ngoài ra, các đơn vị gửi về email nguyenpgdtb@gmail.com để lưu trữ)

* Hướng dẫn cách gửi file lên hệ thồng:

- Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ file mềm của Đề án và các Phụ lục đính kèm vào một thư mục mang tên "mã quy ước + cấp học + tên đơn vị" không dấu tiếng Việt (ví dụ: 56 THCS Lê Quý Đôn) gồm: Văn bản đề nghị thẩm định Đề án vị trí việc làm; Đề án vị trí việc làm; Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị; Các văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng Đề án;  Phụ lục IV: Danh mục vị trí việc làm; Phụ lục VII: Tổng hợp cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị;.

- Dùng phần mềm nén thành 01 file dạng .zip hoặc .rar với tên tương tự thư mục vừa tạo (ví dụ: 56 THCS Lê Quý Đôn.zip);

- Bấm vào link gửi trực tuyến ở mục 3 và thực hiện theo các bước để gửi file nén vừa tạo lên hệ thống.

4. Cập nhật trực tuyến toàn bộ hệ thống từng đơn vị để tổng hợp gửi cấp trên:

a.

b.

c.

d.

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất