Tin tức : Theo dõi - Tổng hợp

TỔNG HỢP LUÂN CHUYỂN, THUYÊN CHUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC

Ngày đăng : 01-01-2019

- Xem Dự thảo quy chế luân chuyển ban đầu kèm theo Công văn số 05/NV-CCVC ngày 14/01/2022;

- Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND huyện Thăng Bình về việc Ban hành Quy chế chuyển công tác đối với giáo viên, nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn huyện Thăng Bình;

* Quy chế chi tiết kèm theo Quyết định số 690/QĐ-UBND;

- Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong quy chế chuyển công tác đối với giáo viên, nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn huyện Thăng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình;

- Công văn số 676/SNV-CCVC ngày 30/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam v/v chuyển công tác đối với viên chức giáo viên; (theo thống nhất của các cấp thì huyện Thăng Bình ưu tiên xét xét giải quyết chuyển đi, chuyển đến vào đợt 2 - hồ sơ nộp trước ngày 31/5 - Đã hết hiệu lực do có CV1962/SNV-CCVC ngày 27/9/2022)

- Công văn số 1962/SNV-CCVC ngày 27/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam v/v chuyển công tác đối với viên chức giáo viên; (thay thế CV676/SNV-CCVC ngày 30/3/2022);

- Công văn số 3002/SNV-CCVC ngày 29/12/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam v/v chuyển công tác đối với viên chức là giáo viên; (thay thế CV1962/SNV-CCVC ngày 27/9/2022);

* Tham khảo nội dung: Công văn số 209/SNV-CCVC ngày 07/02/2020; Công văn số 7544/UBND-NCKS ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam;

* Mẫu đơn đề nghị thuyên chuyển; (Tham khảo; mở link xem, chọn mục Tệp/File -> Tải xuống/Download)

* Mẫu sơ yếu lý lịch; (Mở link xem, chọn mục Tệp/File -> Tải xuống/Download)

* Mẫu Tờ trình của trường; (Tham khảo, Mở link xem, chọn mục Tệp/File -> Tải xuống/Download)

* Mẫu BB họp xét thuyên chuyển; (Tham khảo, Mở link xem, chọn mục Tệp/File -> Tải xuống/Download)

* Viên chức có nguyện vọng luân chuyển trong huyện xem thời gian nộp hồ sơ tại điều 7, hồ sơ chi tiết của cá nhân xem điều 8 trong Quy chế kèm Quyết định 690 trên (số lượng: 02 bộ);

* Viên chức chuyển đi, chuyển đến ngoài huyện xem Công văn 3002 của Sở Nội vụ ở trên (số lượng: 02 bộ);

Tham khảo:

4. Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện Thăng Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

3. Quyết định số 32/QĐ-PGD&ĐT ngày 21/07/2008 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình ban hành Quy chế luân chuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

2. Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND huyện Thăng Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thăng Bình;

1. Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND huyện Thăng Bình về việc thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

 

4. HỒ SƠ LUÂN CHUYỂN HÈ NĂM 2024

4.1 Đăng ký ban đầu của cá nhân:

* Các GV, NV có nguyện vọng thuyên chuyển TRONG HUYỆN HÈ 2024 thì đăng ký ban đầu ở link này; (chưa yêu cầu sự thống nhất của Liên tịch và Hiệu trưởng)

=> Tổng hợp danh sách có NV đi luân chuyển trong huyện (thời điểm chốt ngày 30/5/2024);

* Các GV, NV có nguyện vọng thuyên chuyển đi NGOÀI HUYỆN, NGOÀI TỈNH HÈ 2024 đăng ký ban đầu ở link này; (chưa yêu cầu sự thống nhất của Liên tịch và Hiệu trưởng)

=> Tổng hợp danh sách đăng ký NV chuyển đi ngoài huyện (thời điểm chốt ngày 30/5/2024);

* Các GV, NV NGOÀI HUYỆN, NGOÀI TỈNH có nguyện vọng về Thăng Bình 2024 đăng ký ở đây;

=> Tổng hợp danh sách đăng ký ngoài huyện chuyển về Thăng Bình (thời điểm chốt ngày 31/5/2024);

 

3. HỒ SƠ LUÂN CHUYỂN HÈ NĂM 2023

3.1. Đăng ký ban đầu của cá nhân:

* Các GV, NV có nguyện vọng thuyên chuyển TRONG HUYỆN thì đăng ký ban đầu ở đây; (chưa yêu cầu sự thống nhất của Liên tịch và Hiệu trưởng)

=> Tổng hợp danh sách đăng ký đi luân chuyển trong huyện (thời điểm chốt ngày 16/6/2023);

* Các GV, NV có nguyện vọng thuyên chuyển đi NGOÀI HUYỆN, NGOÀI TỈNH đăng ký ở đây; (chưa yêu cầu sự thống nhất của Liên tịch và Hiệu trưởng)

=> Tổng hợp danh sách đăng ký thuyên chuyển ngoài huyện (thời điểm chốt ngày 30/5/2023);

* Các GV, NV NGOÀI HUYỆN, NGOÀI TỈNH có nguyện vọng về Thăng Bình đăng ký ở đây;

=> Tổng hợp danh sách đăng ký ngoài huyện chuyển về Thăng Bình (thời điểm chốt ngày 12/6/2023);

 

3.2. Hồ sơ đăng ký chính thức của nhà trường gưi đi:

*. Danh sách GV, NV đề nghị thuyên chuyển đi ngoài huyện, ngoài tỉnh (hồ sơ được HT duyệt);

 

*. Danh sách giáo viên, nhân viên đề nghị thuyên chuyển về huyện Thăng Bình (được cấp thẩm quyền tại nơi đi thống nhất); Được cập nhật tình trạng và bổ sung kết quả xử lý tiếp nhận đến ngày 22/7/2023

 

*. Danh sách giáo viên, nhân viên đề nghị thuyên chuyển trong huyện Thăng Bình (hồ sơ được HT duyệt); Được cập nhật tình trạng và bổ sung kết quả xử lý thuyên chuyển đến ngày 22/7/2023

 

3.3. Tổng hợp nhu cầu của các đơn vị trường học tính đến ngày 1/8/2023:

- Nhu cầu của các trường công lập tính đến thời điểm ngày 01/8/2023; (các trường báo cáo lúc 10.6.2023)

 

2. HỒ SƠ LUÂN CHUYỂN HÈ NĂM 2022

* Tổng hợp báo cáo số lượng nhu cầu của các trường công lập đến thời điểm 15/6/2022;

+ Số liệu chi tiết cấp học Mầm non;

+ Số liệu chi tiết cấp học Tiểu học;

+ Số liệu chi tiết cấp học THCS;

- Cập nhật danh sách viên chức đề nghị luân chuyển các trường trong huyện;

- Cập nhật danh sách viên chức có nguyện vọng đi ngoại huyện, ngoại tỉnh;

- Cập nhật danh sách viên chức ngoại huyện, ngoại tỉnh có nguyện vọng xin về Thăng Bình;

 

1. HỒ SƠ LUÂN CHUYỂN HÈ NĂM 2021

- Danh sách 87 hồ sơ CBQL, GV, NV xin thuyên chuyển trong huyện hè 2021 (14/6/2021);

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất