Tin tức : Thống kê-Báo cáo

Kho bài giảng Elearning cấp THCS từ năm học 2020-2021

Ngày đăng : 01-01-2020

1. Văn bản chỉ đạo:

- 1408/SGDĐT-GDTrH ngày 24.08.2020;      - 128/PGDĐT-THCS ngày 26.08.2020;

2. Danh mục bài học tuần 1,2 tháng 9-2020 của giáo viên THCS huyện Thăng Bình:   Link nhập dữ liệu

* Kho elearning của Bộ: http://elearning.moet.edu.vn;

* Thầy cô xem link và tải các bài học tương ứng theo môn học trong từng sheet (đã cập nhật tuần1 và 2, tháng 9/2020): (Tác giả giữ bản quyền, thầy cô vui lòng không chỉnh sửa để tham gia các cuộc thi)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất