Tin tức : Thống kê-Báo cáo

Thống kê hiệu quả đào tạo hằng năm

Ngày đăng : 01-01-2019

* Thời điểm thống kê hiệu quả đào tạo: Sau khi có kết quả học sinh thi lại (hoàn thành nhập liệu trước 31/8 hằng năm)

* Trong hè: 01/6 đến 31/8; Trong năm học: 01/9 đến 31/5 năm sau

* Mẫu chi tiết: trường lưu trữ trong hồ sơ trường với đầy đủ minh chứng, chữ ký, đóng dấu

* Hiệu quả đào tạo khóa học từ 2016-2017 đến 2019-2020 (hoàn thành báo cáo trước 30/08/2020)

* Hiệu quả đào tạo khóa học từ 2015-2016 đến 2018-2019 (hoàn thành báo cáo trước 20/9/2019)

1. Hiệu quả đào tạo năm học 2019 - 2020: Link nhập số liệu

Link nhập dữ liệu minh chứng (gồm 7 sheet là: Chuyển đến, Chuyển đi, Huy động, Lưu ban qua, Lưu ban nay, Bỏ học, Khuyết tật)

          Lưu ý: Sở yêu cầu các trường phải nhập đầy đủ họ tên học sinh nên không thể công khai đường dẫn, chỉ các tài khoản đăng ký mới có thể nhìn thấy và nhập dữ liệu.

 

2. Hiệu quả đào tạo từ năm học 2010-2011 đến 2018-2019:    Link nhập số liệu  (Đề nghị trường tiếp tục cập nhật số liệu từ năm học 2015-2016 trở về trước để đồng bộ trên hệ thống)

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất