Tin tức : Công nghệ thông tin

Hướng dẫn tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm GDTX qua mạng “Trường học kết nối”

Ngày đăng : 12-11-2015

Để thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng theo công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và công văn số 1141a/SGDĐT-GDTr ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Sở GDĐT Quảng Nam; Sở GDĐT Quảng Nam đề nghị các đơn vị thực hiện các yêu cầu sau:

          1. Chỉ đạo các bộ phận có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành việc cấp tài khoản cho giáo viên (GV) và học sinh (HS). Nhà trường cần yêu cầu GV và HS khai báo thông tin cá nhân chính xác, đăng ảnh thẻ đúng quy định.

          2. Chỉ đạo, kiểm tra GV tạo bài học để HS tham gia học tập và trao đổi qua mạng “Trường học kết nối”.

          3. Chỉ đạo, kiểm tra các tổ chuyên môn thực hiện các chuyên đề dạy học theo yêu cầu của công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và nộp sản phẩm lên mạng “Trường học kết nối”.

          Việc nộp sản phẩm lên mạng trường học kết nối được thực hiện theo các bước sau:

          - Bước 1: Tổ trưởng chuyên môn đăng nhập vào mạng “Trường học kết nối”.

          - Bước 2: Vào chức năng “Sinh hoạt chuyên môn” chọn “Không gian do sở giáo dục đào tạo chủ trì”.

          - Bước 3: Mỗi bộ môn vào “Bài 3: Nội dung sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá”.

          - Bước 4: Đăng ký bài học.

          - Bước 5: Thêm thành viên (Thành viên là các tổ viên trong/ngoài tổ bộ môn).

          - Bước 6: Trao đổi chuyên môn trong tổ và Tổ trưởng nộp chuyên đề lên mạng “Trường học kết nối”.

          Nhận được Công văn này, Sở GDĐT Quảng Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện.

pgdthangbinh

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...
Van bản mới nhất