Tin tức : Thủ tục hành chính

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng GD&ĐT

Ngày đăng : 01-01-2015

1. Căn cứ pháp lý:

          - Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

          - Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012  của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Cá nhân yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ chuẩn bị hồ sơ nộp hồ sơ tại bộ phận KĐCL-VBCC Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Trương Hữu Xuân).

          Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ thì ghi giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả; nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ.

          Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ hoàn thành thủ tục trình lãnh đạo Phòng xem xét quyết định việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ chuyển kết quả về bộ phận KĐCL-VBCC để trả kết quả.

3. Thành phần hồ sơ:

          a) Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ (theo mẫu file đính kèm);

* Nếu thất lạc, hỏng và làm ở Phòng GDĐT thì tải mẫu đính kèm;

* Nếu muốn làm trong trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam thì tải mẫu đính kèm này;

          b) Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;

          c) Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;

          d) Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

          đ) Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

          e) Các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ khi người học đã ký nhận văn bằng, chứng chỉ nhưng nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ;

          Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ tại các mục b, c, d, đ và e có thể là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

          Nếu hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ phải xuất trình bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

          Nếu tài liệu trong hồ sơ là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ không phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

          Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

          Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

5. Kết quả thực hiện:

          1. Nếu còn bản chính văn bằng, chứng chỉ: Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định việc chỉnh sửa và đóng dấu xác nhận với nội dung: “Đã được chỉnh sửa theo Quyết định số….. ngày….tháng….năm…..” vào góc trái phía trên của bản chính văn bằng, chứng chỉ.

          2. Nếu bản chính văn bằng, chứng chỉ đã bị mất: Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc đã được chỉnh sửa cho người học.

6. Yêu cầu, điều kiện: (Quy định tại Điều 21a, Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT).

          Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

          1. Sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người được cấp văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

          2. Người học đã ký nhận văn bằng, chứng chỉ nhưng nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.

7. Cơ quan thực hiện:

        - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng GD&ĐT,

        - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng GD&ĐT

        - Chuyên viên phụ trách:

        - Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn, các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT

8. Phí, Lệ phí: Không

 

 

 

pgdthangbinh

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...
Van bản mới nhất