Tin tức : Thủ tục hành chính

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Ngày đăng : 01-01-2015

1. Căn cứ pháp lý:

        - Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.

        - Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

        - Hướng dẫn Số 940/SGDÐT-VP ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Trình tự thực hiện:

        - Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm lập hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại điều 12 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; gửi hồ sơ về Phòng GD&ĐT Thăng Bình.

        - Phòng GD&ĐT theo thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

        - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ,  Phòng GD&ĐT theo thẩm quyền quyết định cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc trả lời không đồng ý cho tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm bằng văn bản.

3. Cách thức thực hiện:

        Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

        * Dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

        - Tờ trình đề nghị cấp giấy phép mở lớp dạy thêm;

        - Danh sách giáo viên tham gia dạy thêm trong nhà trường;

        - Danh sách các điểm dạy thêm thuê cơ sở vật chất ngoài nhà trường (nếu có);

        - Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, trong đó cần mô tả phương án quản lý, tổ chức lớp, mức thu học phí và việc quản lý thu chi học phí, thời khóa biểu, môn dạy, khối lớp dạy, địa điểm tổ chức (bao gồm các điểm mà nhà trường thuê mướn cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục khác...).

        * Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

        - Đối với các đơn vị hoạt động trên lĩnh vực giáo dục đã được UBND huyện hoặc Phòng GDĐT ra quyết định thành lập (trường, trung tâm):

        + Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm);

        + Quyết định thành lập (bản sao hợp lệ);

        + Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ quan y tế từ cấp huyện, thành phố trở lên cấp (không quá 6 tháng) của người đứng ra tổ chức dạy thêm, học thêm;

        + Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm (trừ giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập);

        + Danh sách giáo viên đăng ký dạy thêm;

        + Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (mô tả phương án quản lý, tổ chức lớp, học phí, thu chi học phí, thời khóa biểu, phân phối chương trình từng môn học….);

        + Biên bản thẩm định các điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức dạy thêm, học thêm của Sở GDĐT

        - Đối với cá nhân đăng ký mở cơ sở dạy thêm, học thêm:

        + Đơn đăng ký thành lập, cấp giấy phép cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi cư trú của người tổ chức dạy thêm, học thêm và UBND cấp xã, phường nơi đặt cơ sở dạy thêm, học thêm);

        + Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ quan y tế từ cấp huyện, thành phố trở lên cấp (không quá 6 tháng) của người đứng ra tổ chức dạy thêm, học thêm;

        + Hợp đồng thuê địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm có công chứng (nếu phải thuê mướn);

        + Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

        + Danh sách giáo viên đăng ký dạy thêm;

        + Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (mô tả tổ chức lớp, học phí, thu chi học phí, thời khóa biểu, ….);

        + Biên bản thẩm định cơ sở vật chất của Phòng GDĐT

        * Số lượng: 01 bộ

5. Thời hạn giải quyết: 

        Trong vòng 15 ngày làm việc. 

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

        Tổ chức, cá nhân.

7. Cơ quan thực hiện:

        - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng GD&ĐT,

        - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng GD&ĐT

        - Chuyên viên phụ trách: Vũ Hồng Nguyên (0905.439.227 - 0983.439.227, nguyenpgdtb@gmail.com)

        - Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn, các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

        Quyết định, Giấy phép cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm.

9. Phí, Lệ phí: Không

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

        *  Yêu cầu đối với người dạy thêm

        - Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.

        - Có đủ sức khoẻ.

        - Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.

        - Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

        -  Được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với người dạy thêm ngoài nhà trường); được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 4 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập).

        * Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

        - Có trình độ được đào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm theo quy định tại khoản 1, điều 8 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        - Có đủ sức khỏe.

        - Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án hạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

        * Yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm:

        Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường THPT, trong đó có các yêu cầu tối thiểu:

        - Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở; 

        - Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh;

        - Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011;

        - Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000;

        - Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh. 

12. Tài liệu đính kèm:

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất