Tin tức : Tổ chức cán bộ

Tổng hợp thông tin tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 tỉnh Quảng Nam (cập nhật đến thời điểm 27.05.2019)

Ngày đăng : 27-03-2019

Vui lòng thường xuyên theo dõi để cập nhật thông tin.

I. Một số văn bản chuẩn bị của các cấp:

1. Thông báo số 314/TB-UBND ngày 27/08/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thu tại buổi làm việc về tình hình nhân sự ngành giáo dục tại các địa phương.

2. Công văn số 1446/SGDĐT-TCCB ngày 28/09/2018 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam: Về việc đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018.

Chỉ tiêu đăng ký tạm thời về tuyển viên chức giáo dục sau khi thực hiện CV 1446/SGDĐT (chỉ tham khảo đến 17.10.2018 và có thể bị xóa khi có số liệu cập nhật mới. Người đăng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về số liệu cũng như tính pháp lý của biểu tổng hợp này)

 

3. Công văn số 1528/SGDĐT-TCCB ngày 12/10/2018 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam: Về việc rà soát số lượng, nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018.

4. Thông báo số 97/TB-UBND ngày 26/03/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam: Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Thanh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019.

5. Công văn số 421/SGDĐT-TCCB ngày 27/03/2019 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam: Về việc đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019.

6. Báo cáo số 757/BC-SGDĐT ngày 14/5/2019 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam: Tình hình thực hiện công tác thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019

7. Thông báo số 834/TB-SGDĐT ngày 27/5/2019 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam: Tình hình thực hiện công tác thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019

 

 

II. Tham khảo về các kỳ tuyển dụng của những năm về trước:

1. Văn bản và tài liệu thi viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2017 (Bao gồm: Thông tin tuyển dụng 2017, Các mẫu đơn dự tuyển, Tài liệu ôn tập, Văn bản liên quan đến quy đổi VBCC,...)

2. Văn bản và tài liệu thi viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2016 (Bao gồm: Thông tin tuyển dụng 2016, Các mẫu đơn dự tuyển, Tài liệu ôn tập,...)

 

 

 

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất