Chức năng nhiệm vụ

Phân công nhiệm vụ của CBCCVC Phòng GDĐT từ tháng 25/02/2020

Ngày đăng : 25-02-2020

Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình.

XEM TIẾP

Chức năng nhiệm vụ của phòng Giáo dục và đào tạo huyện

Ngày đăng : 20-05-2015

Chức năng nhiệm vụ của phòng Giáo dục và đào tạo huyện

XEM TIẾP
Van bản mới nhất