Tin tức : Chức năng nhiệm vụ

Nhiệm vụ của lãnh đạo và công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình từ tháng 1 năm 2018

Ngày đăng : 04-01-2018

          Căn cứ Thông báo số 01/TB-PGDĐT ngày 04/01/2018 về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

          Xét yêu cầu công tác và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức viên chức, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của UBND huyện giao;

          Theo đề nghị của Bộ phận Tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình,

          Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất phân công nhiệm vụ và các Tổ công tác sau:

A. PHÂN CÔNG CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG

1. Ông Phan Văn Tuyển, Trưởng phòng - Phụ trách chung

          Theo dõi và chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất, tổng hợp, thi đua - khen thưởng, thanh kiểm tra, nông thôn mới, chủ tài khoản;

          Tổ trưởng Tổ Hành chính - Tổng hợp;

          Theo dõi và chỉ đạo các trường thuộc địa bàn các xã: Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định Nam, Bình Định Bắc, Bình Quý và thị trấn Hà Lam.

2. Ông Nguyễn Lượm, Phó Trưởng phòng

          Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc khi được Trưởng phòng phân công và ủy quyền;

          Tổ trưởng Tổ Trung học cơ sở;

          Chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo toàn bộ các cồng việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công cấp Trung học cơ sở; trung tâm học tập cộng đồng; trường chuẩn và khảo thí - kiểm định chất lượng cấp THCS; văn bằng chứng chỉ học sinh; công nghệ thông tin; phổ cập giáo dục THCS; hướng nghiệp dạy nghề phổ thông; kiểm tra chuyên ngành cấp THCS; chịu trách nhiệm, theo dõi chung công tác phổ cập, kiểm định chất lượng giáo dục, công tác pháp chế các cấp học; công tác dạy thêm, học thêm.

          Theo dõi và chỉ đạo các trường thuộc địa bàn các xã: Bình Nguyên, Bình Phục, Bình Giang, Bình Minh và Bình Dương.

3. Ông Nguyễn Trường Quyền, Phó Trưởng phòng

          Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc của Trưởng phòng khi Trưởng phòng vắng mặt và ủy quyền;

          Tổ trưởng Tổ Tiểu học;

          Chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo toàn bộ các công việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công cấp Tiểu học; phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ; trường chuẩn và kiểm định chất lượng cấp Tiểu học; kiểm tra chuyên ngành cấp Tiểu học; chịu trách nhiệm, theo dõi chung công tác khuyên học, công tác Đội - Giáo dục ngoài giờ, thư viện - thiết bị các cấp học; giáo dục thể chất, y tế vệ sinh trường học;

          Theo dõi và chỉ đạo các trường thuộc địa bàn các xã: Bình Phú, Bình Chánh, Bình Quế, Bình An, Bình Trung và Bình Tú.

4. Bà Trần Thị Mỹ Nương, Phó Trưởng phòng

          Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc khi được Trưởng phòng phân công và ủy quyền;

          Tổ trưởng Tổ Mầm non - Quản trị đời sống;

          Chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo toàn bộ các công việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công cấp học Mầm non; phổ cập, trường chuẩn và kiểm định chất lượng giáo dục Mầm non; kiểm tra chuyên ngành Mầm non; thiết bị - đồ dùng, đồ chơi trường Mầm non; chương trình tài trợ phi Chính phủ cho các trường Phổ thông và Mầm non; công tác hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; công tác quản trị đời sống cơ quan, bảo vệ, phục vụ;

          Theo dõi và chỉ đạo các trường thuộc địa bàn các xã: Bình Đào, Bình Triều, Bình Sa, Bình Hải và Bình Nam.

B. PHÂN CÔNG CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ CCVC VÀ TỔ CÔNG TÁC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. TỔ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

1.Ông Phan Văn Tuyển, Trưởng phòng, Tổ trưởng

2. Ông Võ Tấn Tiến, chuyên viên, Tổ phó

          Trưởng bộ phận Tổ chức cán bộ;

          Phụ trách công tác tổ chức và cán bộ; đào tạo bồi dưỡng.

3. Ông Huỳnh Kim Đông, chuyên viên

          Phụ trách công tác thi đua - khen thưởng; chế độ chính sách, thanh kiếm tra - khiếu nại tố cáo; tổng hợp báo cáo kiểm tra chuyên ngành.

4. Ông Trần Hữu Bốn, chuyên viên

          Phụ trách công tác tổng hợp, thống kê, kế hoạch; cơ sở vật chất trường học và cơ sở vật chất cơ quan Phòng GDĐT.

5. Ông Dương Quang Ái, nhân viên

          Kế toán ngân sách sự nghiệp giáo dục; phụ trách công tác tài chính, tài sản cơ quan và tài chính, tài sản ngành giáo dục.

II. TỔ MẦM NON - QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

1. Bà Trần Thị Mỹ Nương, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng

2. Bà Nguyễn Thị Vinh, chuyên viên, Tổ phó

          Phụ trách công tác giáo dục Mầm non; kế hoạch hoạt động Mầm non, công tác bán trú Mầm non; thống kê báo cáo, phụ trách phổ cập, trường chuẩn và kiểm định chất lượng Mầm non; các hoạt động chuyên môn cấp học Mầm non theo chỉ đạo của Sở GDĐT; thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trẻ em Mầm non; công tác giáo dục trẻ khuyết tật.

3. Bà Nguyễn Thị Bá, nhân viên

          Phụ trách công tác văn thư lưu trữ;

          Tham gia quản trị mạng Internet nội bộ ngành giáo dục, quản trị đời sống, thủ quỹ cơ quan.

4. Bà Trần Thị Mười, nhân viên hợp đồng

          Phụ trách công tác bảo vệ, phục vụ.

5. Ông Trần Văn Cương, nhân viên hợp đồng

          Phụ trách công tác bảo vệ.

III. TỔ TIỂU HỌC

1. Ông Nguyễn Trường Quyền, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng

2. Ông Phan Văn Toại, chuyên viên, Tổ phó

          Trưởng bộ phận Tiểu học;

          Phụ trách công tác giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, dạy học 2 buổi/ngày; kế hoạch hoạt động Tiểu học, kiểm định chất lượng Tiểu học, các hoạt động chuyên môn cấp học Tiểu học theo chỉ đạo của Sở GDĐT; phụ trách môn Toán Tiểu học.

3. Ông Trương Minh Tú, chuyên viên

          Phụ trách học sinh năng khiếu Tiểu học; thống kê báo cáo và sinh hoạt cụm chuyên môn Tiểu học, kiểm tra chuyên ngành cấp Tiểu học; trường chuẩn Tiểu học, thư viện - thiết bị Tiểu học; phụ trách bộ môn Tiếng Việt, Tin học Tiểu học.

IV. TỔ TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Ông Nguyễn Lượm, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Đình Hà, chuyên viên, Tổ phó

          Trưởng bộ phận Trung học cơ sở;

          Phụ trách công tác phổ cập giáo dục cấp THCS; xây dựng kế hoạch và báo cáo công tác phổ cập giáo dục các cấp học; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS, hướng dẫn việc thực hiện quy chế chuyên môn nghiệp vụ của cấp học; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cấp THCS; các hoạt động chuyên môn cấp học THCS theo chỉ đạo của Sở GDĐT; xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyến ngành cấp THCS; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cấp THCS; phụ trách chung về nghiệp vụ chuyên môn các môn học cấp THCS.

3. Ông Ngô Tấn Giáo, chuyên viên

          Phụ trách công tác khảo thí - kiểm định chất lượng giáo dục cấp THCS và báo cáo chung các cấp học; công tác thi học sinh giỏi lớp 9, thi thí nghiệm thực hạnh, hội thi Thuyết trình văn học; theo dõi việc tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh; phụ trách công tác pháp chế, trung tâm học tập cộng đồng.

4. Ông Nguyễn Thanh Tùng, chuyên viên

          Phụ trách công tác Đội và giáo dục ngoài giờ lên lớp, công tác giáo dục thể chất, vệ sinh - y tế học đường; công tác khuyến học; thư viện - thiết bị THCS và báo cáo chung các cấp học; tổ chức các Hội thi năng khiếu, Thể dục thể thao, văn nghệ, phụ trách chuyên môn nghiệp vụ bộ môn Tiếng Anh (Tiểu học và THCS), Thể dục, Âm nhạc và các cuộc thi liên quan đến bộ môn Tiếng Anh.

5. Ông Vũ Hồng Nguyên, chuyên viên

          Quản lý và điều hành cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT, các phần mềm trực tuyến của ngành, mạng trường học kết nối và phần mềm phổ cập giáo dục chung các cấp học, Emis, Pmis; hướng dẫn đổi mới sinh hoạt chuyên môn qua mạng trường học kết nối; theo dõi hiệu quả giáo dục và phụ trách thống kê chất lượng giáo dục học kỳ, năm học cấp THCS; phụ trách công tác xét tốt nghiệp, cấp phát văn bằng chứng chỉ học sinh, chuyển trường; công tác dạy thêm - học thêm; phụ trách chuyên môn nghiệp vụ bộ môn Tin học và Mỹ thuật; tổ chức các cuộc thi, hội thi liên quan đến bộ môn Tin học và qua mạng dành cho giáo viên và học sinh.

          Ngoài những công việc đã được phân công, tùy theo tình hình thực tế, khi cần thiết Trưởng phòng có thể phân công thêm các phần việc khác cho các đồng chí Phó Trưởng phòng và chuyên viên, nhân viên thuộc Phòng; Tổ trưởng có thể phân công thêm các phần việc khác cho các đồng chí chuyên viên, nhân viên thuộc Tổ quản lý và báo cáo Trưởng phòng.

pgdthangbinh

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...
Van bản mới nhất