Bạn cần biết

ba cong khai 16-17
PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA
TRƯỜNG TH NGỌC SƠN

Số: ......../BC-THNS
   V/v: Thực hiện quy chế công khai 
năm học 2016-2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Ngọc Sơn, ngày     tháng  9  năm 2016

VĂN BẢN THỰC HIỆN 
 “ 3 CÔNG KHAI ”  NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện Hướng dẫn số 225/HD-SGD&ĐT tỉnh Bắc Giang ngày 12/3/2010 về quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện “ 3công khai ” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Căn cứ công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện “ 3 công khai ” năm học 2016-2017 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa. Trường Tiểu học Ngọc Sơn báo cáo thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2016-2017 như sau:
I. NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG KHAI.
1.Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.
1.1. Cam kết chất lượng giáo dục:
- Điều kiện về đối tượng tuyển sinh váo lớp đầu cấp.
- Thực hiện chương trình giảng dạy.
- Công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh.
- Những yêu cầu về thái độ học tập của học sinh.
- Điều kiện cơ sở vật chất nhà trường cam kết phục vụ tốt cho học sinh (Phòng học tập, thiết bị,...); Các hoạt động hỗ trợ cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh.
- Tình hình đội ngũ CB-CC và phương pháp quản lý nhà trường; kết quả học lực, hạnh kiểm; sức khỏe học sinh dự kiến sẽ đạt được; khả nang tiếp tục học tập của học sinh (Biểu mẫu số 05-TT 09/2009)
1.2. Chất lượng giáo dục thực tế:
- Kết quả xếp loại các môn, học lực, hạnh kiểm của học sinh cuối năm học tính theo từng khối lớp (Biểu mẫu số 06-TT 09/2009)
2. Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
2.1. Cơ sở vật chất:
- Về số lượng và diện tích các phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập được tính bình quân trên một học sinh.
- Tổng số thiết bị phục vụ dạy học được tính bình quân trên một lớp.
- Số lượng máy vi tính, khu nhà vệ sinh, nguồn nước sinh hoạt
- Nguồn điện ánh sáng, kết nối thông tin mạng ADSL, tường rào bảo vệ trường (Biểu mẫu số 07-TT 09/2009)
2.2. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên:
- Tổng số CBGV và nhân viên, số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo, tính đến 6/2015 (Biểu mẫu số 08-TT 09/2009).
3. Công khai thu chi tài chính.
- Tình hình tài chính của nhà trường; công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ Tướng Chính phủ về ngân sách và có sự đóng góp của nhân dân; Thông tư số 21/2005/TT-BTC  ngày 22/3/2005 của Bộ tài chính về công khai tài chính với các đơn vị dự toán ngân sách vad các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ tài chính về ngân sách nhà nước và quỹ các nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.
- Các khoản chi theo 6 tháng, một năm học: thông báo công khai dự toán và quyết toán chi ngân sách sự nghiệp: chi lương, chi công tác chuyên môn, chi hội họp, chi thăm quan học tập, chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị..
II. HÌNH THỨC CÔNG KHAI.
1. Hình thức công khai.
-  Công khai trên mạng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục vào tháng 11.
-  Niêm yết tại văn phòng nhà trường. Trong cuộc họp hội đồng, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi có thông tin mới hoặc thay đổi...
2. Thời gian công khai.
- Công khai trong cuộc họp Hội đồng giáo dục theo các biểu mẫu quy định, thời điểm vào tháng 6 và tháng 9 hàng năm.
- Công khai trong cuộc họp Cha mẹ học sinh đầu năm học.
- Tổ chức triển khai Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT và kế hoạch thực hiện quy chế công khai trong Hội nghị Công chức viên chức đầu năm học./.

Nơi nhận:
      - Phòng GD&ĐT,
      - Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Hoàn

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

ba cong khai 16-17

Ba cong khai

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018- 2019

CHẤT LƯỢNG, CSVC, CÁC KHOẢN THU, ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

DỰ TOÁN CHI VÀ CÁC NGUỒN VỐN CHO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2017-2018

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2018

Biểu mẫu công khai T5 - theo thông tư 21

Biểu mẫu công khai T5 theo thông tư 21
Xem thêm...
Website Đơn vị