tin tức-sự kiện

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019, phương hướng nhiệm vụ 2019-2020

   Năm học 2018-2019, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tập trung triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 05 nhóm giải pháp cơ bản của Ngành theo Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Sở GD&ĐT, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của nhân dân, toàn Ngành đã vượt qua khó khăn, thách thức và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra; 

Tác giả: cukuin_thcsdraybhang

Xem thêm