Các thủ tục hành chính

Thông báo Quy định đánh giá xếp loại của Ban nền nếp năm học 2019-2020

- Nâng cao tinh thần tự giác trong học tập và rèn luyện.

- Có ý thức và thái độ nghiêm túc trong các hoạt động khác.

- Giúp các em có sự phấn đấu và đoàn kết.

- Xây dựng mội trường học tập và vui chơi kỷ cương, thân thiện.

Tải về

Xem thêm...

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo