tin tức-sự kiện

Đề cương Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019 -2020

Người viết SKKN hoàn thiện Đề cương SKKN theo mẫu này nộp cho Tổ chuyên môn triển khai trong tháng 1. Hội đồng Khoa học nhà trường chấm Đề cương trong tháng 2. Đề cương nào đủ điều kiện được viết Sáng kiến kinh nghiệm trong tháng 3

Tác giả: cukuin_thcsdraybhang

Xem thêm