Kiểm tra chuyên ngành Trường MG Bình Tú, TH Võ Thị Sáu và Trường TH Mạc Đỉnh Chi