Thứ bảy, 24/07/2021 01:18:50
QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THCS & THPT TRƯỜNG XUÂN Nhiệm kỳ 2012 – 2015

Ngày: 07/05/2016

ĐẢNG BỘ HUYỆN THỚI LAI

CHI BỘ THCS & THPT

TRƯỜNG XUÂN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

          Số        -QC/CB.TX                                                   

   Trường Xuân B, ngày 26 tháng 09 năm 2012

 

QUI CHẾ LÀM VIỆC

CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THCS & THPT TRƯỜNG XUÂN

Nhiệm kỳ 2012 – 2015

 

          Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

         Căn cứ Quyết định số 269-QĐ/HU ngày 29/8/2012 của Huyện ủy Thới Lai về việc thành lập chi bộ cơ sở THCS & THPT Trường Xuân;

Căn cứ vào tình hình thực tế của chi bộ trường;

Chi bộ trường THCS & THPT Trường Xuân ban hành qui chế làm việc nhiệm kỳ 2012-2015 như sau:

Phần I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CHI BỘ

I/. CHỨC NĂNG

Điều 1.

          Chi bộ nhà trường là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nhiêm vụ từng năm học theo kế hoạch của Sở GD & ĐT Cần Thơ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng chi bộ và đơn vị vững mạnh.

II/. NHIỆM VỤ

Điều 2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

          1. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

          2. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

          3. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực trong  công tác kiểm tra, thi cử.

          4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của đơn vị.

Điều 3. Lãnh đạo công tác tư tưởng.

          1. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, công chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

          2. Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

          3. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Điều 4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

          1. Cấp ủy lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của đơn vị.

          2. Cấp ủy lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật… đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp ủy. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

          3. Cấp ủy đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều 5. Lãnh đạo các đoàn thể.

          1. Lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

          2. Lãnh đạo các đoàn thể  và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 6. Xây dựng tổ chức đảng.

          1. Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

          2. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

          3. Xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          4. Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

          5. Xây dựng đảng viên trong chi bộ đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

          6. Thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, chi bộ tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

III/. QUAN HỆ CỦA CHI BỘ VỚI THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Điều 7 : Đối với chính quyền:

        Chi bộ thực hiện sự lãnh đạo đối với chính quyền bằng chủ trương nghị quyết và các biện pháp lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, an ninh trật tự của đơn vị.

        Xây dựng bộ máy chính quyền, tạo mọi điều kiện để chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Các phó Hiệu trưởng thực hiện chế độ báo cáo tình hình giáo dục các mặt của nhà trường với chi bộ Đảng, quản lý tổ khối chuyên môn của toàn trường.

       Chi bộ cho ý kiến tổ chức xây dựng kế hoạch năm, học kỳ, tháng với chuyên môn toàn trường, riêng kế hoạch tổ chuyên môn duyệt để khẳng định tính pháp lý, cuối cùng Hiệu trưởng duyệt.

      Thể chế hoá nghị quyết chi bộ thành nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện và đạt hiệu quả cao.

Điều 8 : Đối với Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội:

      Chi bộ thực hiện sự lãnh đạo đối với các tổ chức Đoàn thể quần chúng bằng nghị quyết, chương trình hành động và tổ chức kiểm tra việc thực hiện.

      Phân công các đồng chí có trách nhiệm làm việc với các tổ chức Đoàn thể, nghe báo cáo công tác của các Đoàn thể để có sự lãnh đạo kịp thời.

       Lãnh đạo về công tác cán bộ và cho ý kiến về nhân sự chủ chốt trong các Đoàn thể. Tổ chức đại hội Đội, Đoàn, Hội nghị cán bộ- công chức hàng năm, đối với công đoàn 2 năm 1 lần.

      Các bộ phận Đoàn thể báo cáo kết quả công tác  của tổ chức mình và kế hoạch để chi bộ duyệt khẳng định tính pháp lý.

Điều 9 :  Đối với Huyện ủy và chính quyền địa phương.

          Chi bộ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Huyện ủy và chính quyền địa phương nơi có trụ sở đơn vị đóng và nơi có cán bộ, đảng viên của đơn vị cư trú, để phối hợp công tác và quản lý cán bộ, đảng viên.

Phần II

LỀ LỐI LÀM VIỆC

Điều 10 :  Chế độ sinh họat, kiểm tra và sơ, tổng kết :

          Chi bộ mỗi tháng họp một lần.  Đề cao kỷ luật Đảng, mọi đảng viên trong Chi bộ kể cả là cán bộ đảng viên lãnh đạo không viện lý do bận việc để không tham gia sinh hoạt chi bộ.

          Theo định kỳ Chi bộ sơ kết  hàng tháng, tổng kết năm và nhiệm kỳ.

          Chi Bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ đề ra về tổ chức sinh hoạt Đảng, về giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng viên, việc chấp hành sự phân công của Chi bộ đối với từng cá nhân đảng viên trong Chi bộ và thực hiện chỉ thi nghị quyết của cấp trên.

Điều 11 :  Quản lý Đảng viên :

           Chi bộ quản lý đảng viên về mọi mặt, quan hệ với tổ chức Đảng địa phương nơi ở của đảng viên, quản lý việc đảng viên đi công tác, thực hiện chế độ đảng viên phụ trách và sinh hoạt ở các tổ chức đoàn thể.

          Chi bộ mỗi năm một lần nhận xét và phân tích chất lượng Đảng viên và tự nhận xét của chi bộ theo 4 yêu cầu trong sạch vững mạnh đề nghị Cấp ủy cấp trên công nhận. Thực hiện tự phê bình và phê bình được làm thường xuyên trong các cuộc họp thường kỳ và có theo kế hoạch kiểm tra từng đảng viên của chi bộ trong năm.

         Mỗi đảng viên trong chi bộ phải có thái độ tự phê bình và phê bình đúng đắn với tinh thần xây dựng chống hiện tượng bè phái gây mất đoàn kết nội bộ

 

Điều 12 : Chế độ học tập .

         Chi bộ căn cứ vào trình độ đảng viên, tính chất và tiêu chuẩn cán bộ để định chế độ học tập của đảng viên. Bồi dưỡng đối tượng Đảng, đảng viên chấp hành triệt để việc học bồi dưỡng chính trị và chuyên môn.

PHẦN III

NHIỆM VỤ CÚA TỪNG THÀNH VIÊN TRONG CHI BỘ

Điều 13. Đảng viên .      

          Tất cả đảng viên đều phải sinh hoạt theo các tổ chuyên môn, đoàn thể theo sự phân công của Chi bộ và Hiệu trưởng nhà trường; gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.        

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14:

           Quy chế này đã được đưa ra chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thống nhất. Đã triển khai trong tập thể hội đồng giáo viên.

        Trong quá trình thực hiện, cán bộ Đảng viên có kiểm tra và đóng góp xây dựng qui chế được hoàn hảo hơn.

         Mỗi thành viên trong Chi bộ phải thực hiện đúng theo những qui định trong qui chế đã nêu. Chỉ có tập thể Chi bộ mới có quyền sửa đổi những điều trong qui chế này.

 

Nơi nhận:

- Huyện ủy (để báo cáo);

- Đảng viên (để thực hiện);

- Lưu:VT./.

                  TM. CHI ỦY CHI BỘ

                              BÍ THƯ

 

 

thpttruongxuan
Tin liên quan