Các thủ tục hành chính

Ba công khai

Với mục đích thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật, Trường THPT Bình Thủy triển khai thực hiện quy chế ba công khai năm học 2017 - 2018 theo các nội dung:
Công khai cam kết chất lượng đào tạo 
Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo
Công khai thu chi tài chính

Tải về

Xem thêm...

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai Biểu 09,10,11,12

Trường THPT đạt điều kiện cơ sở vật và chất lượng giảng dạy theo chuẩn.
Xem thêm...
Website Đơn vị