Thứ sáu, 25/09/2020 23:41:02

Thông tư của Bộ Nội vụ về Quản lí hồ sơ CCVC

  • TT06.07_QliHoso CBVC
  • Bộ Nội vụ
  • Thông Tư
  • CBCC
  • Bộ trưởng NB
  • 01/06/2019
  • Click vào đây để tải về