Bạn cần biết

BA CÔNG KHAI
 tin ba công khai
Phụ lục số 1 
Mẫu CKQ 01
Đơn vị công bố thông tin: THCS Thường Thắng
Tên quỹ : Xe đạp 
- Địa chỉ...
- Số điện thoại (nếu có)....
QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM:2015
Đơn vị: .....đồng
Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền 
1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:   1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể)  
2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ nhiệm cho quỹ)   2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, từng mục đích)  
3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung (không theo địa chỉ cụ thể)   3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể.  
4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể.   4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có).  
Xe đạp  13,784,000                       ____________                           13,784,000
               _____________      
Tổng cộng:  13,784,000 Tổng cộng:                            13,784,000
Tồn quỹ cuối kỳ:       
Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới biểu Ngày14 tháng 9 năm 2016
Trưởng ban quản lý quỹ
(Chủ tài khoản)  
        Nguyễn Ngọc Tiến
Phụ lục số 1 
Mẫu CKQ 01
Tên quỹ : Nước uống
- Địa chỉ...
- Số điện thoại (nếu có)....
QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM:2015
Đơn vị: .....đồng
Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền 
1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:   1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể)  
2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ nhiệm cho quỹ)   2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, từng mục đích)  
3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung (không theo địa chỉ cụ thể)   3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể.  
4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể.   4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có).  
Xe đạp  12,600,000                       ____________                           12,600,000
               _____________      
Tổng cộng:  12,600,000 Tổng cộng:                            12,600,000
Tồn quỹ cuối kỳ:       
Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới biểu Ngày14 tháng 9 năm 2016
Trưởng ban quản lý quỹ
(Chủ tài khoản)  
        Nguyễn Ngọc Tiến
Phụ lục số 1 
Mẫu CKQ 01
Đơn vị công bố thông tin: THCS Thường Thắng
Tên quỹ : Dạy thêm, học thêm 
- Địa chỉ...
- Số điện thoại (nếu có)....
QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM:2015
Đơn vị: .....đồng
Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền 
1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:   1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể các khoản chi cho từng mục đích và địa chỉ cụ thể)  
2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: (Tuỳ theo hoạt động của từng quỹ, các quỹ ghi cụ thể từng mục đích và địa chỉ mà người tài trợ uỷ nhiệm cho quỹ)   2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của quỹ: (Ghi chi tiết theo từng chương trình, đề án, từng mục đích)  
3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung (không theo địa chỉ cụ thể)   3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể.  
4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể.   4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có).  
Dạy thêm, học thêm 425,140,000                       ____________                         425,140,000
Tiền lương                             340,116,000
Tiền thưởng                                 2,200,000
Sửa chữa lớp học, đường điên                               42,514,000
Chi chuyên môn                               40,310,000
               _____________      
Tổng cộng:  425,140,000 Tổng cộng:                          425,140,000
Tồn quỹ cuối kỳ:       
Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới biểu Ngày14 tháng 9 năm 2016
Trưởng ban quản lý quỹ
(Chủ tài khoản)  
        Nguyễn Ngọc Tiến
Các tin khác

Văn bản mới

Khai giang năm học mới 2016-2017
Tết Trung Thu trường THCS Thường Thắng 2016 - 2017
Văn nghệ chào mừng năm học mới 2016-2017
THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH CẤP HUYỆN
  • Thông báo
  • Ba công khai