Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Chức năng nhiệm vụ

Phân công nhiệm vụ của CBCCVC Phòng GDĐT từ ngày 06/01/2022

Ngày đăng : 05-01-2022

Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và công chức, viên chức
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình

          Căn cứ Luật Công chức ngày 13/11/2008, Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

          Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

          Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

          Căn cứ Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

          Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của ƯBND huyện Thăng Bình về việc thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

          Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND huyện Thăng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

          Xét yêu cầu công tác và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức và theo tinh thần cuộc họp lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 05/01/2022, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phân công nhiệm vụ và các Tổ công tác như sau:

A. PHÂN CÔNG CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG

1. Ông PHAN VĂN TUYỂN, Trưởng phòng - Phụ trách chung

          Quản lý, điều hành mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

          Chủ tài khoản; Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kế hoạch tổng hợp; Tổ chức cán bộ; Chế độ chính sách; Đào tạo bồi dưỡng; Tài chính; Cơ sở vật chất; Thi đua khen thưởng; Thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng chống tham nhũng; Công tác cải cách hành chính; Văn bằng chứng chỉ học sinh;

          Chịu trách nhiệm theo dõi chung các lĩnh vực công tác: Nông thôn mới; Kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia toàn ngành; các chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục;

         Tổ trưởng Tổ Hành chính;

         Theo dõi và chỉ đạo các trường thuộc địa bàn các xã: Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định Nam, Bình Định Bắc, Bình Quý, Bình Nguyên và thị trấn Hà Lam.

 

2. Ông NGUYỄN TRƯỜNG QUYỀN, Phó Trưởng phòng

          Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc khi được Trưởng phòng phân công và ủy quyền;

          Tổ trưởng Tổ Phổ thông;

          Chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo toàn bộ các công việc thuộc lĩnh vực công tác của cấp Tiểu học và THCS: Quản lý giáo dục; Chuyên môn; Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; Kiểm tra chuyên ngành; Phổ cập giáo dục tiểu học - xoá mù chữ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; Phân luồng học sinh sau THCS; Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông cho học sinh; Trung tâm học tập cộng đồng; Công nghệ thông tin; Công tác thư viện - thiết bị trường học; Công tác dạy thêm - học thêm; Công tác Đội - Giáo dục ngoài giờ lên lớp; Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng và an ninh; Công tác học sinh - sinh viên, pháp chế; Công tác khuyến học; Trường học an toàn; An toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường và phòng chống tệ nạn xã hội;...

          Chịu trách nhiệm theo dõi chung các lĩnh vực công tác của ngành: Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; Trường học hạnh phúc; Công tác khuyến học; Y tế, vệ sinh trường học; Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chữ thập đỏ;

          Theo dõi và chỉ đạo các trường thuộc địa bàn các xã: Bình Phú, Bình Chánh, Bình Quế, Bình Phục, Bình Đào, Bình Dương và Bình Giang.

 

3. Bà TRẦN THỊ MỸ NƯƠNG, Phó Trưởng phòng

         Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc khi được Trưởng phòng phân công và ủy quyền;

          Tổ trưởng Tổ Mầm non - Quản trị;

          Phụ trách bộ phận Mầm non;

          Phụ trách công tác cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của ngành;

          Phụ trách các chương trình tài trợ phi chính phủ cho các trường mầm non và phổ thông trực thuộc; Công tác xã hội hóa giáo dục của ngành;

          Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo và phụ trách toàn bộ các công việc thuộc lĩnh vực công tác của cấp học Giáo dục Mầm non: Quản lý giáo dục; Chuyên môn; Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; Công tác phổ cập giáo dục; Kiểm tra chuyên ngành; Thiết bị dạy học; Đồ dùng, đồ chơi; Hệ thống giáo dục ngoài công lập; Tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn, cụm chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động của cấp học; Trường học hạnh phúc; Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích;...

          Chịu trách nhiệm theo dõi chung các lĩnh vực công tác của ngành: công tác nữ công chức, viên chức và người lao động, bình đẳng giới, công tác gia đình và trẻ em; Công tác hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và giáo dục trẻ em, học sinh khuyết tật học hòa nhập tại các trường mầm non và phổ thông; Công tác giao lưu, kết nghĩa; Công tác bán trú và vệ sinh an toàn thực phẩm;

          Theo dõi và chỉ đạo các trường thuộc địa bàn các xã: Bình Triều, Bình Minh, Bình Sa, Bình Hải, Bình Nam, Bình Tú, Bình Trung và Bình An;

          Phụ trách công tác quản trị đời sống cơ quan, bảo vệ, phục vụ.

 

B. PHÂN CÔNG CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ CCVC VÀ TỔ CÔNG TÁC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. TỔ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

1. Ông Phan Văn Tuyển, Trưởng phòng, Tổ trưởng.

2. Ông Vũ Hồng Nguyên, Chuyên viên; phụ trách bộ phận Tổ chức cán bộ; Tổ phó;

          Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, quy mô mạng lưới trường lớp của ngành; thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục theo quy định;

          Phụ trách công tác quản lý đội ngũ viên chức giáo dục và người lao động toàn ngành; Chế độ chính sách; Đào tạo bồi dưỡng;

          Triển khai thống nhất các chỉ số, quy trình thống kê và hướng dẫn cập nhật các thông tin trên cơ sở dữ liệu ngành;

          Phụ trách công nghệ thông tin, các trang thiết bị và hoạt động của hệ thống máy tính, các phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành tất cả các lĩnh vực toàn ngành; quản lý và điều hành cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT;

          Phụ trách in và cấp phát văn bằng, chứng chỉ học sinh.

 
 

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chuyên viên; phụ trách bộ phận Kế hoạch - Tổng hợp, Đoàn - Đội;

          Phụ trách công tác Kế hoạch - Tổng hợp; Phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh Covid-19; Xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, năm; Thực hiện báo cáo tháng, quý, giữa năm, cuối năm; Báo cáo định kỳ và đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo sơ kết, tổng kết của ngành; Các kế hoạch và báo cáo theo yêu cầu của các cấp;

          Phụ trách công tác Đoàn - Đội, thanh thiếu niên nhi đồng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ;

          Phụ trách chuyên môn nghiệp vụ bộ môn Tiếng Anh (Tiểu học và THCS) và tổ chức các cuộc thi liên quan đến bộ môn Tiếng Anh.

 

4. Bà Nguyễn Thị Thúy Loan, Kế toán kiêm nhiệm; phụ trách bộ phận Kế toán;

           Phụ trách công tác Kế toán ngân sách sự nghiệp giáo dục; Công tác tài chính, tài sản, cơ sở vật chất cơ quan.

II. TỔ MẦM NON - QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

1. Bà Trần Thị Mỹ Nương, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng.

2. Bà Trương Thị Kim Thoa, Chuyên viên, phụ trách bộ phận Văn thư - Lưu trữ; Tổ phó;

          Phụ trách công tác Văn thư - Lưu trữ;  

          Phụ trách công tác: Cải cách hành chính, ISO; Xây dựng kế hoạch và báo cáo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của ngành; Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông cho học sinh; Học sinh - sinh viên, pháp chế; Giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống; Trung tâm học tập cộng đồng; Hồ sơ chuyển trường cho học sinh; Khuyến học và giao lưu, kết nghĩa của ngành; Các hoạt động nhân đạo, từ thiện; Trường học hạnh phúc; Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước; Phòng cháy chữa cháy; An toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường và phòng chống tệ nạn xã hội; Công tác y tế, vệ sinh trường học; Công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm và nước sạch;...

          Tham gia quản trị mạng Internet nội bộ ngành giáo dục; Quản trị đời sống; Thủ quỹ cơ quan.

 

3. Ông Trần Văn Cương, Nhân viên

          Phụ trách công tác bảo vệ, phục vụ cơ quan.

                                                                                     

 

 

 

III. TỔ PHỔ THÔNG

1. Ông Nguyễn Trường Quyền, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Đình Hà, Chuyên viên, phụ trách bộ phận Trung học cơ sở; Tổ phó;

          Quản lý giáo dục cấp Trung học cơ sở; Xây dựng, triển khai các nhiệm vụ giáo dục và hoạt động chuyên môn cấp THCS; Công tác xét tốt nghiệp THCS; Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp THCS; Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS; Công tác phổ cập giáo dục THCS; Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành cấp THCS; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, sinh hoạt cụm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cấp THCS; Phụ trách nghiệp vụ chuyên môn các môn học và các cuộc thi, các giải thể dục thể thao của cấp THCS; Thống kê, báo cáo cấp THCS; Tham gia các chương trình dự án của cấp học;

          Phụ trách công tác thư viện - thiết bị trường học cấp THCS.

 

3. Ông Trương Minh Tú, Chuyên viên, phụ trách bộ phận Tiểu học;

          Quản lý giáo dục cấp Tiểu học; Xây dựng, triển khai các nhiệm vụ giáo dục và hoạt động chuyên môn cấp TH; Dạy học 2 buổi/ngày, học sinh năng khiếu cấp TH; Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp TH; Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; Công tác phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ; Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành cấp TH; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, sinh hoạt cụm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cấp TH; Phụ trách nghiệp vụ chuyên môn các môn học và các cuộc thi, các giải thể dục thể thao của cấp TH; Thống kê, báo cáo cấp TH; Tham gia các chương trình dự án của cấp học;

          Phụ trách công tác thư viện - thiết bị trường học cấp TH, xây dựng kế hoạch và tổng hợp báo cáo chung công tác thư viện - thiết bị trường học của ngành;

          Phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của cơ quan và của ngành; các cuộc vận động do các cấp triển khai, tổ chức;

          Phụ trách công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của cơ quan và của ngành; xây dựng kế hoạch và tổng hợp báo cáo kiểm tra chuyên ngành các cấp học;

          Phụ trách công tác hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và giáo dục trẻ em, học sinh khuyết tật học hòa nhập tại các trường mầm non và phổ thông;

          Phụ trách công tác dạy thêm - học thêm của ngành; Theo dõi các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống.

          Ngoài những công việc đã được phân công, tùy theo tình hình thực tế, khi cần thiết Trưởng phòng có thể phân công thêm các phần việc khác cho các đồng chí Phó Trưởng phòng và chuyên viên, nhân viên thuộc Phòng; Tổ trưởng có thể phân công thêm các phần việc khác cho các đồng chí chuyên viên, nhân viên thuộc Tổ quản lý và báo cáo Trưởng phòng.

 
* Tổng hợp văn bản phân công nhiệm vụ tại Phòng GDĐT huyện Thăng Bình qua các năm:

- Thông báo số 08/TB-PGDĐT ngày 15/06/2021 về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

- Thông báo số 05/TB-PGDĐT ngày 01/04/2021 về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

 

pgdthangbinh

Xem thêm...