THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập:

Tin tức : (Tiểu học Đạo Đức A)/Tin tức nhà trường

công tác phát triển đảng viên mới

Ngày đăng : 04-12-2017

Công tác phát triển Đảng trường Tiểu học Đạo Đức A

          Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Từ nhận thức trên, những năm qua, Chi bộ Xây dựng Đảng luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

         Chi bộ Trường Tiểu học Đạo Đức A hiện nay có 17 đảng viên, trong đó có 16 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Ngoài ra, chi bộ còn có 2 quần chúng ưu tú đang là đối tượng phát triển Đảng.

Đ/c Trần Thị Thanh Tâm – Bí thư Chi bộ –  Hiệu trưởng nhà trường trao Quyết định kết nạp đảng cho đảng viên  tại Lễ kết nạp đảng viên.

       Chi bộ thường xuyên quan tâm, theo dõi sát sao các hoạt động của các quần chúng trong đoàn thể, đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những quần chúng ưu tú. Giáo dục, nâng cao nhận thức của quần chúng về vị trí, vai trò của Đảng. Qua đó, phát hiện những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng.

     Chi bộ luôn xác định: Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. Nguồn phát triển đảng viên chủ yếu là những hạt nhân quần chúng ưu tú từ các tổ chức quần chúng như: Đoàn Thanh niên, Công đoàn… Ngay từ đầu nhiệm kỳ chi bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng giai đoạn cụ thể (một năm và cả nhiệm kỳ); phối hợp với các tổ chức đoàn thể chủ động giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ.

     Chi bộ luôn xây dựng kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để đủ điều kiện xem xét, công nhận cảm tình Đảng, luôn chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng mà chú trọng về chất lượng.

     Trên cơ sở  đó, chi bộ xem xét đưa những quần chúng ưu tú vào danh sách học các lớp nhận thức về Đảng, giao nhiệm vụ cho các quần chúng để thử thách và có Nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ những quần chúng phấn đấu vào Đảng. Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ, những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ đưa ra nhận xét đánh giá, góp ý.

     Do có nhận thức đúng đắn và cách làm phù hợp, do đó trong thời gian qua chi bộ Trường Tiểu học Đạo Đức A luôn đảm bảo công tác phát triển đảng theo đúng kế hoạch, chỉ tiêu mà chi bộ đề ra. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong công tác xây dựng đảng nói chung, phát triển đảng viên nói riêng, chi bộ đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

     Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng trong chi bộ nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ đó tự nguyện và có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.

     Hai là, chi bộ cần làm tốt công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng.

      Ba là, thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên, trong việc giúp đỡ những quần chúng ưu tú vào Đảng.

     Bốn là, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

                                    Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.

                                                                                                                                                      Nguyễn Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Xem thêm...

Website đơn vị