Tổ chức

  • Quản lý

  • Địa chỉ: Trường THCS Chu Văn An - Bình Sa - Thăng Bình
  • Email: thcschuvanantb@quangnam.gov.vn
  • Điện thoại: 0235873000
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Hồng Tuấn Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: hongtuan76.gv@gmail.com
Điện thoại: 0866820135
2
Họ tên: Lê Vũ Anh Tuấn Không có ảnh
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: letuantd2@gmail.com
Điện thoại: 123456789