Tin tức Tin tức/(Trường MN Hợp Thịnh 2)/Thi đua - Khen thưởng/

KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2013-2014

Trường MN Hợp Thịnh Số 2
DANH SÁCH PHÁT THƯỞNG LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
Năm học 2013-2014
STT Họ và tên Chức vụ Số tiền Ký nhận
1 Nguyễn Thanh Lịch Phó hiệu trưởng 300.000  
2 Dương Thị Hồng Loan Giáo viên 300.000  
3 Nguyễn Thị Tươi Giáo viên 300.000  
4 Hoàng Thị Dung Giáo viên 300.000  
5 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 300.000  
6 Đỗ Thị Minh Giáo viên 300.000  
         
Tổng cộng 1.800.000  
Hợp Thịnh, ngày     tháng 9 năm 2014
         THỦ QUỸ KẾ TOÁN HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Đinh Như Thảo Nguyễn Thu Ba
Trường MN Hợp Thịnh Số 2
DANH SÁCH PHÁT THƯỞNG GVG CẤP TRƯỜNG
Năm học 2013-2014
STT Họ và tên Chức vụ Số tiền Ký nhận
1 Triệu Thị Đương Giáo viên 150.000  
2 Đặng Thị Hằng Giáo viên 150.000  
3 Ngô Thị Dung Giáo viên 150.000  
         
         
         
         
Tổng cộng 450.000  
Hợp Thịnh, ngày     tháng 9 năm 2014
         THỦ QUỸ KẾ TOÁN HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Đinh Như Thảo Nguyễn Thu Ba

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm