Thứ hai, 03/08/2020 21:31:53

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

  • 4530/BGDĐT-NGCBQLGD
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Hướng dẫn
  • Giáo dục Trung học
  • Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
  • 01/10/2018
  • Click vào đây để tải về