Thứ hai, 03/08/2020 22:05:13

Cấp phát bằng Tốt nghiệp THPT năm học 2016 - 2017 và các năm trước.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

 

Số: 41/TB-TĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                     Cần Thơ, ngày  09  tháng 3  năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc cấp phát bằng tốt nghiệp THPT

 

 


Căn cứ công văn số 290/SGDĐT- KTKĐCLGD ngày 30 tháng 01 năm 2018 về việc thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT và tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh nhận thức được việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả là vi phạm quy định.

Trường THPT Trần Đại Nghĩa thông báo đến học sinh đã tốt nghiệp THPT năm học 2016 - 2017 các năm học trước đến liện hệ với nhà trường (Phòng Hành chính gặp cô Nguyễn Thị Như) để nhận bằng tốt nghiệp THPT.

Thời gian: Nhận bằng kể từ ngày ra thông báo 09/3/2018 đến hết ngày 16/6/2018. Sau thời gian nêu trên, nhà trường sẽ bàn giao số bằng tốt nghiệp còn lại về Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ quản lý.

Học sinh nào không đến nhận bằng tốt nghiệp THPT trong thời gian nhà trường ra thông báo, sẽ liên hệ đến phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ để nhận bằng tốt nghiệp THPT./.

 

       KT. HIỆU TRƯỞNG

                   P. Hiệu trưởng

(Đã ký)

 

 

                   Lâm Nhựt Nam