Tin tức/(THCS Dray Bhăng )/Thời khóa biểu/
Thời khóa biểu toàn trường áp dụng từ ngày 13/1/2020

 

THỨ
TIẾT

6A

(Cúc)

6B

(Diệu)

6C

(H. Quý)

6D

(Thùy Vân)

7A

(Châu)

7B

(N. Quý)

7C

(Ngọc)

7D

(Hương)

8A

(M. Hạnh)

8B

(Khánh)

2

1

ChCờ - Cúc

ChCờ - Diệu

ChCờ - H. Quý

ChCờ - Thùy Vân

ChCờ - Châu

ChCờ - N. Quý

ChCờ - Ngọc

ChCờ - Hương

ChCờ - M. Hạnh

ChCờ - Khánh

2

Địa - Bình

Tin - Nụ

T. Anh - Thoa

Toán - Trang

MT - N. Hạnh

T. Anh - Hồng

Sử - Huy

Sinh - T. Vân

Văn - Đạt

Hóa - Thụ

3

Toán - Trang

GDCD - Tuyết

Tin - Nụ

Sử - Huy

CNghệ - Ngọc

Toán - Châu

MT - N. Hạnh

T. Anh - Hồng

Toán - Diệu

Toán - Khánh

4

Toán - Trang

CNghệ - M. Hạnh

Sinh - T. Vân

T. Anh - Thoa

Địa - Minh

Văn - N. Quý

CNghệ - Ngọc

Văn - Cúc

Lí - Linh

Văn - B. Hạnh

5

Tin - Nụ

T. Anh - Thoa

Toán - Trang

Nhạc - M. Hạnh

Toán - Châu

Sử - Hương

Sinh - T. Vân

Văn - Cúc

Địa - Bình

Sinh - Dung

3

1

Toán - Trang

TD - Hùng

MT - N. Hạnh

GDCD - Tuyết

T. Anh - Hồng

Sinh - Thụ

Văn - N. Quý

Tin - Khánh

CNghệ - Linh

Sử - Huy

2

Sử - Huy

Lí - Thùy Vân

Toán - Trang

MT - N. Hạnh

Tin - Khánh

Địa - Minh

Văn - N. Quý

T. Anh - Hồng

Địa - Bình

TD - Hùng

3

Lí - Thùy Vân

Văn - H. Quý

CNghệ - Linh

Toán - Trang

Văn - N. Quý

Tin - Khánh

T. Anh - Hồng

Địa - Minh

Văn - Đạt

MT - N. Hạnh

4

TD - Hùng

Sử - Huy

Văn - H. Quý

Toán - Trang

Sinh - Thụ

Văn - N. Quý

T. Anh - Hồng

Toán - Lịch

GDCD - Tuyết

Văn - B. Hạnh

5

 

 

 

 

Sử - Huy

Lí - Thùy Vân

Địa - Minh

Toán - Lịch

Hóa - Thụ

Toán - Khánh

4

1

Sinh - T. Vân

Địa - Bình

Toán - Trang

T. Anh - Thoa

Địa - Minh

Toán - Châu

CNghệ - Ngọc

Văn - Cúc

Sử - Huy

Hóa - Thụ

2

GDCD - Tuyết

Sinh - T. Vân

Toán - Trang

CNghệ - Linh

CNghệ - Ngọc

Toán - Châu

Sử - Huy

Văn - Cúc

Toán - Diệu

Tin - Huệ

3

Toán - Trang

Toán - Diệu

T. Anh - Thoa

Sinh - T. Vân

Nhạc - Ngọc

GDCD - Tuyết

Toán - Châu

TD - Tuấn

T. Anh - Phương

Địa - Bình

4

Văn - Cúc

Toán - Diệu

Địa - Bình

Toán - Trang

TD - Tuấn

Địa - Minh

Toán - Châu

Sinh - T. Vân

Hóa - Thụ

Lí - Linh

5

 

 

 

 

Sử - Huy

Nhạc - Ngọc

Sinh - T. Vân

GDCD - Tuyết

Tin - Thương

CNghệ - Linh

5

1

Sinh - T. Vân

CNghệ - M. Hạnh

Văn - H. Quý

TD - Hùng

Lí - Thùy Vân

T. Anh - Hồng

Văn - N. Quý

TD - Tuấn

MT - N. Hạnh

Toán - Khánh

2

TD - Hùng

Sinh - T. Vân

Văn - H. Quý

Tin - Nụ

Văn - N. Quý

Sử - Hương

TD - Tuấn

T. Anh - Hồng

Nhạc - M. Hạnh

Toán - Khánh

3

Tin - Nụ

Văn - H. Quý

Sinh - T. Vân

Lí - Thùy Vân

Văn - N. Quý

TD - Tuấn

T. Anh - Hồng

MT - N. Hạnh

Toán - Diệu

Sinh - Dung

4

CNghệ - M. Hạnh

Toán - Diệu

Lí - Thùy Vân

Sinh - T. Vân

TD - Tuấn

Văn - N. Quý

Tin - Khánh

Sử - Hương

Sinh - Dung

Văn - B. Hạnh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin - Thương

Nhạc - M. Hạnh

6

1

MT - N. Hạnh

Tin - Nụ

T. Anh - Thoa

CNghệ - Linh

GDCD - Tuyết

Sinh - Thụ

Nhạc - Ngọc

Toán - Lịch

TD - Hùng

T. Anh - Phương

2

T. Anh - Thoa

Nhạc - Ngọc

TD - Hùng

Văn - Cúc

Sinh - Thụ

MT - N. Hạnh

GDCD - Tuyết

Toán - Lịch

CNghệ - Linh

T. Anh - Phương

3

T. Anh - Thoa

MT - N. Hạnh

CNghệ - Linh

Văn - Cúc

T. Anh - Hồng

TD - Tuấn

Toán - Châu

CNghệ - Ngọc

Văn - Đạt

TD - Hùng

4

Văn - Cúc

T. Anh - Thoa

Tin - Nụ

TD - Hùng

T. Anh - Hồng

CNghệ - Ngọc

TD - Tuấn

Địa - Minh

Văn - Đạt

GDCD - Tuyết

5

Văn - Cúc

T. Anh - Thoa

GDCD - Tuyết

Tin - Nụ

Toán - Châu

T. Anh - Hồng

Địa - Minh

Nhạc - Ngọc

T. Anh - Phương

CNghệ - Linh

7

1

Nhạc - Ngọc

TD - Hùng

Văn - H. Quý

Văn - Cúc

Tin - Khánh

Toán - Châu

Văn - N. Quý

Sử - Hương

T. Anh - Phương

Văn - B. Hạnh

2

CNghệ - M. Hạnh

Toán - Diệu

TD - Hùng

Văn - Cúc

Văn - N. Quý

CNghệ - Ngọc

Toán - Châu

Tin - Khánh

Sinh - Dung

T. Anh - Phương

3

Văn - Cúc

Văn - H. Quý

Sử - Huy

T. Anh - Thoa

Toán - Châu

Văn - N. Quý

Tin - Khánh

Lí - Thùy Vân

TD - Hùng

Địa - Bình

4

T. Anh - Thoa

Văn - H. Quý

Nhạc - M. Hạnh

Địa - Bình

Toán - Châu

Tin - Khánh

Lí - Thùy Vân

CNghệ - Ngọc

Toán - Diệu

Tin - Huệ

5

SHL - Cúc

SHL - Diệu

SHL - H. Quý

SHL - Thùy Vân

SHL - Châu

SHL - N. Quý

SHL - Ngọc

SHL - Hương

SHL - M. Hạnh

SHL - Khánh

 

 

 

THỨ
TIẾT

8C

(B. Hạnh)

8D

(Phương)

9A

(Lan)

9B

(Hà)

9C

(Loan)

9D

(Huân)

 

 

 

 

2

1

ChCờ - B. Hạnh

ChCờ - Phương

ChCờ - Lan

ChCờ - Hà

ChCờ - Loan

ChCờ - Huân

 

 

 

 

2

CNghệ - Linh

Sinh - Tình

GDCD - Tuyết

Địa - Minh

Toán - Thương

Sinh - Dung

 

 

 

 

3

Sinh - Tình

Lí - Linh

T. Anh - Loan

Sinh - Dung

Văn - Lan

GDCD - Thành

 

 

 

 

4

Địa - Bình

T. Anh - Phương

Toán - Huân

Sử - Hương

Sinh - Dung

Văn - Lan

 

 

 

 

5

Tin - Thương

Văn - Đạt

Toán - Huân

T. Anh - Loan

GDCD - Thành

Văn - Lan

 

 

 

 

3

1

Văn - B. Hạnh

Văn - Đạt

Hóa - Tình

Sử - Hương

TD - Tuấn

Địa - Minh

 

 

 

 

2

Văn - B. Hạnh

Hóa - Thụ

Sử - Hương

TD - Tuấn

CNghệ - Đạt

Hóa - Tình

 

 

 

 

3

GDCD - Tuyết

TD - Hùng

TD - Tuấn

Văn - B. Hạnh

Hóa - Tình

Sử - Hương

 

 

 

 

4

Địa - Bình

CNghệ - Linh

CNghệ - Đạt

MT - N. Hạnh

Tin - Huệ

TD - Tuấn

 

 

 

 

5

Lí - Linh

Địa - Bình

Tin - Huệ

GDCD - Tuyết

Sử - Hương

CNghệ - Đạt

 

 

 

 

4

1

CNghệ - Linh

GDCD - Tuyết

TD - Tuấn

Tin - Huệ

Văn - Lan

Lí - Hà

 

 

 

 

2

Hóa - Thụ

Địa - Bình

Hóa - Tình

TD - Tuấn

Lí - Hà

Văn - Lan

 

 

 

 

3

Sinh - Tình

CNghệ - Linh

Lí - Hà

Toán - Huân

Địa - Minh

Văn - Lan

 

 

 

 

4

Sử - Huy

T. Anh - Phương

Văn - Lan

Hóa - Tình

Toán - Thương

Toán - Huân

 

 

 

 

5

T. Anh - Phương

Toán - Diệu

Văn - Lan

Lí - Hà

Hóa - Tình

Toán - Huân

 

 

 

 

5

1

Văn - B. Hạnh

Toán - Diệu

T. Anh - Loan

Sinh - Dung

Sử - Hương

Văn - Lan

 

 

 

 

2

MT - N. Hạnh

Toán - Diệu

Sinh - Dung

Văn - B. Hạnh

Văn - Lan

T. Anh - Loan

 

 

 

 

3

TD - Hùng

Nhạc - M. Hạnh

Văn - Lan

Văn - B. Hạnh

T. Anh - Loan

Sử - Hương

 

 

 

 

4

Toán - Nụ

TD - Hùng

Văn - Lan

T. Anh - Loan

Toán - Thương

MT - N. Hạnh

 

 

 

 

5

Toán - Nụ

MT - N. Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Tin - Thương

Văn - Đạt

Địa - Minh

Toán - Huân

TD - Tuấn

Tin - Huệ

 

 

 

 

2

Toán - Nụ

Văn - Đạt

Tin - Huệ

Toán - Huân

Toán - Thương

TD - Tuấn

 

 

 

 

3

Toán - Nụ

Hóa - Thụ

Toán - Huân

Hóa - Tình

Tin - Huệ

Lí - Hà

 

 

 

 

4

T. Anh - Phương

Sinh - Tình

Lí - Hà

Tin - Huệ

MT - N. Hạnh

Toán - Huân

 

 

 

 

5

Hóa - Thụ

Tin - Huệ

MT - N. Hạnh

CNghệ - Đạt

Lí - Hà

Hóa - Tình

 

 

 

 

7

1

Nhạc - M. Hạnh

Toán - Diệu

Sinh - Dung

Toán - Huân

Văn - Lan

Tin - Huệ

 

 

 

 

2

Văn - B. Hạnh

Sử - Huy

Sử - Hương

Lí - Hà

Văn - Lan

Toán - Huân

 

 

 

 

3

T. Anh - Phương

Tin - Huệ

Văn - Lan

Văn - B. Hạnh

Sinh - Dung

T. Anh - Loan

 

 

 

 

4

TD - Hùng

T. Anh - Phương

Toán - Huân

Văn - B. Hạnh

T. Anh - Loan

Sinh - Dung

 

 

 

 

5

SHL - B. Hạnh

SHL - Phương

SHL - Lan

SHL - Hà

SHL - Loan

SHL - Huân

 

 

 

 

 

 

Tác giả: cukuin_thcsdraybhang
http://thangbinh.edu.vn/data/18362917689589053428/tintuc/files/01.2020/TKB Toan truong L8.doc

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Lộ diện iPhone 6 mạ vàng 24K ở Việt Nam

Tổng chi phí bỏ ra cho một chiếc iphone 6 mạ vàng 24K có trị giá lên tới gần

'Tôi sợ sự giả dối truyền đến đời con

'Hậu quả của lối làm ăn chụp giật, giả dối này ghê gớm lắm. Tôi sợ

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi

Bộ trưởng ăn bánh mì tiếp dân mãi được

“Báo chí đã phản ánh việc Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ nhiệm Văn phòng
Xem thêm...
Website Đơn vị