Các thủ tục hành chính

Hội Nghị Hội LHTN Việt Nam trường THPT Thốt Nốt năm 2014

     UBH QUẬN THỐT NỐT                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBH TRƯỜNG THPT THỐT NỐT                    Độc lập – Tự do- Hanh phúc

          Số:      KH/UBH                                    Thốt Nốt, ngày 24  tháng 11  năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị Hội LHTN Việt Nam Trường THPT Thốt Nốt

Nhiệm kì: 2014-2015

 

Căn cứ vào công văn số 89/TWH ngày 07/05/2014 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam  về việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam trường THPT Thốt Nốt;

Căn cứ vào tình hình thực tế công tác Hội và phong trào thanh niên trường học trên địa bàn quận Thốt Nốt; nhằm đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam trường trung học phổ thông được thuận lợi;

Nay UBH hội LHTN trường THPT Thốt Nốt đề ra kế hoạch tổ chức Hội nghị Hội LHTN Việt Nam trường THPT Thốt Nốt nhiệm kì 2014-2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động công tác Hội  và phong trào thanh niên trường học nhiệm kì  2013-2014 của UBH trường THPT Thốt Nốt và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kì 2014 -2015.

- Bầu ra một Ban Chấp Hành mới có đầy đủ phẩm chất và năng lực để lãnh đạo và tập hợp thanh niên, tổ chức, tham gia và quản lí tốt hoạt động Hội và phong trào thanh niên trường học.

- Tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm trang bị kiến thức cho học sinh về qui trình tổ chức Hội nghị Hội LHTN .

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

*Thời gian:          Đại Hội chính thức: lúc 07h00 ngày 30 /11/2014.                

*Địa điểm: Hội trường Trường THPT Thốt Nốt.

III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

1. Đối tượng:

- Các đồng chí trong BCH UBH trường và Chi hội giáo viên, và giáo viên mới về trường.

- Các chi Hội:

          Khối 11: mỗi lớp cử 01 đại biểu tham dự là  Bí thư lớp

          Khối 10: mỗi lớp cử 02 đại biểu tham dự là  (Lớp trưởng, Bí thư lớp)

2. Nội dung hội nghị:

- Báo cáo tổng kết công tác hội  và phong trào thanh niên trường học nhiệm kì qua.

- Phương hướng hoạt động công tác Hội nhiệm kì 2014-2015.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến.

- Hiệp thương chọn cử BCH UBH nhiệm kì 2014 - 2015.

- BCH UBH nhiệm kì mới ra mắt, hạ quyết tâm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

    + UBH trường sẽ lập kế hoạch dự thảo tổ chức Hội nghị, dự kiến nhân sự và trình bày bản dự trù kinh phí lên cấp Ủy và BGH nhà trường.

    + Lên kế hoạch phân công cụ thể từng thành viên trong UBH và các đ/c trong Chi hội giáo viên.

+ Các chi hội: Lập danh sách tham dự Hội nghị (đúng đối tượng, số lượng).

          Lưu ý: Trong suốt quá trình diễn ra hội nghị các đại biểu phải giữ trật tự, tham dự đầy đủ, đúng giờ và mặc đồng phục đi học chính khóa.

            Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị Hội LHTN Việt Nam Trường THPT Thốt Nốt nhiệm kì 2014-2015. Đề nghị các đ/c trong BCH  UBH trường, Chi hội giáo viên và các em học sinh được phân công thực hiện đúng tinh thần kế hoạch này./.

         

       

   HIỆU TRƯỞNG                                                         TM. UBH TRƯỜNG

        CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Thị Cẩm Giang

           

Nơi nhận:                                                                                                             

- Chi bộ và BGH (để báo cáo);

- Đoàn cấp trên;          

- Các chi hội

- Lưu VP.

Xem thêm...

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Lộ diện iPhone 6 mạ vàng 24K ở Việt Nam

Tổng chi phí bỏ ra cho một chiếc iphone 6 mạ vàng 24K có trị giá lên tới gần

'Tôi sợ sự giả dối truyền đến đời con

'Hậu quả của lối làm ăn chụp giật, giả dối này ghê gớm lắm. Tôi sợ

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi

Bộ trưởng ăn bánh mì tiếp dân mãi được

“Báo chí đã phản ánh việc Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ nhiệm Văn phòng
Xem thêm...
Website Đơn vị