CV 1215/BGDĐT-KHCNMT thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019