Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Tải tệp đính kèm

Thông báo khác