Thứ bảy, 15/08/2020 03:17:09

Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh vàlớp 10 trung hc phổ thông năm học 2018 2019

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung hc s và tuyển sinh trung học phtng ban hành kèm Thông tư s 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 ca Btrưng B Giáo dc và Đào to;

 

Căn cứ văn bn hưng dn công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-

2019 ca Sở Giáo dc và Đào to thành ph Cn Thơ;

 

Trưng THCS và THPT Tân Lc thông báo tuyển sinh vào lp 10 năm học

2018 - 2019 như sau:

 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 

Năm học 2018-2019, nhà trưng tuyển sinh 190 hc sinh, biên chế vào 6 lp, hc theo Ban cơ bn.

 

II. HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯNG TUYỂN SINH

 

1. Hình thc tuyển sinh: Thi tuyển

 

2. Đi tượng tuyn sinh

 

Người hc đã tt nghip THCS (chương trình giáo dc ph tng hoặc chương trình GDTX) tại TPCT có đ tui theo quy đnh.

 

3. Tui tuyển sinh

 

Được qui định ti Điều 37, Điu l trưng trung hc sở, trưng trung hc ph tng và trưng ph thông nhiều cp hc hin hành.

 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

 

1. Hồ sơ tuyển sinh

 

Thí  sinh  (TS)  đăng  ký  trtuyến  trên  hệ  thng  tuyển  sinh  ca  SGD&ĐT, sau đó in thông tin đăng ký trc tuyến và ký tên xác nhn gi cho Trưng THCS mà TS đang học kèm theo 01 tấm ảnh 3-4 và bn photocopy (kng cần chng thực) các giấy xác nhn chế đ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan thẩm quyền cấp, (trưng hợp TS không có điu kiện đăng ký trực tuyến, Tải tệp đính kèm