CHÂT LƯỢNG GIÁO DỤC TRÊN HẾT

Tin từ đơn vị khác

Thống kê số liệu và Hiệu quả đào tạo cấp THCS hằng năm

THỐNG KÊ SỐ LIỆU THCS HẰNG NĂM

Danh sách tài khoản Gmail có quyền nhập liệu: http://dsmail.thangbinh.edu.vn

I. Mẫu Hiệu quả đào tạo:     http://hqdt.thangbinh.edu.vn  (Đề nghị trường tiếp tục cập nhật số liệu từ năm học 2015-2016 trở về trước để đồng bộ trên hệ thống)

Thời điểm thống kê: Sau khi có kết quả học sinh thi lại (hoàn thành nhập liệu trước 31/8 hằng năm)

Trong hè: 01/6 đến 31/8; Trong năm học: 01/9 đến 31/5 năm sau

* Mẫu chi tiết: trường lưu trữ trong hồ sơ trường với đầy đủ minh chứng, chữ ký, đóng dấu

* Thống kê hiệu quả đào tạo khóa học từ 2015-2016 đến 2018-2019 (hoàn thành báo cáo trước 20/9/2019)

* Thống kê hiệu quả đào tạo khóa học từ 2016-2017 đến 2019-2020 (hoàn thành báo cáo trước 30/08/2020)

 

II. Thống kê hằng năm: (Bản in giấy với đầy đủ chữ ký, đóng dấu: trường lưu trữ và xuất trình khi kiểm tra)

Năm học 2019 - 2020:

Thống kê đầu năm học 2019-2020

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2019-2020 (đang thực hiện, hoàn thành trước 22/01/2020)

Thống kê cuối năm học 2019-2020 (chờ xử lý)

Năm học 2018 - 2019:

Thống kê đầu năm học 2018-2019 (đã xong)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2018-2019 (đã xong)

Thống kê cuối năm học 2018-2019 (đã xong)

Năm học 2017 - 2018:

Thống kê đầu năm học 2017-2018 (đã xong)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2017-2018 (đã xong)

Thống kê cuối năm học 2017-2018 (đã xong)

Năm học 2016 - 2017:

Thống kê đầu năm học 2016-2017 (đã xong)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2016-2017 (đã xong)

Thống kê cuối năm học 2016-2017 (đã xong)

Năm học 2015 - 2016:

Thống kê đầu năm học 2015-2016 (đã xong)

Thống kê cuối học kỳ I năm học 2015-2016 (đã xong)

Thống kê cuối năm học 2015-2016 (đã xong)

 

 

 

 

Tác giả: pgdthangbinh

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường