Thứ tư, 03/06/2020 22:28:12
Thời khóa biểu tuần 27 áp dụng từ ngày 27/4/2020
THỨ
TIẾT

9 A

(Lan)

9 B

(Hà)

9 C

(Loan)

9 D

(Huân)

9 E

(Hương)

9 G

(Thùy Vân)

9 H

(Thoa)

9 I

(Diệu)

2

1

Chào cờ - Lan

(tại lớp)

Chào cờ - Hà

 (tại lớp)

Chào cờ - Loan

(tại lớp)

Chào cờ - Huân

(tại lớp)

Chào cờ - Hương

(tại lớp)

Chào cờ - Thùy Vân

(tại lớp)

Chào cờ - Thoa

(tại lớp)

Chào cờ - Diệu

(tại lớp)

2

Lí - Hà

Văn - Lan

N.Ngữ - Loan

Toán - Huân

Tin - Huệ

Sử - Hương

Lí - Thùy Vân

Tin - Diệu

3

N.Ngữ - Loan

Văn - Lan

Lí - Hà

Sử - Hương

N.Ngữ - Thoa

TD - Tuấn

Toán - Diệu

Lí - Thùy Vân

4

Văn - Lan

Tin - Huệ

Toán - Huân

N.Ngữ - Loan

TD - Tuấn

Lí - Thùy Vân

N.Ngữ - Thoa

Toán - Diệu

5

Văn - Lan

N.Ngữ - Loan

Tin - Huệ

Lí - Hà

Lí - Thùy Vân

N.Ngữ - Thoa

Sử - Hương

Toán - Diệu

3

1

CNghệ - Đạt

GDCD - Tuyết

Văn - H. Quý

Hóa - Tình

Tin - Huệ

Văn - B. Hạnh

Tin - Khánh

Văn - Cúc

2

Toán - Khánh

Hóa - Tình

Văn - H. Quý

Tin - Huệ

Hóa - Thụ

Văn - B. Hạnh

GDCD - Tuyết

Văn - Cúc

3

Hóa - Tình

CNghệ - Đạt

Tin - Huệ

Văn - B. Hạnh

Văn - H. Quý

GDCD - Tuyết

Văn - Cúc

Hóa - Thụ

4

Tin - Huệ

Toán - Khánh

Hóa - Tình

Văn - B. Hạnh

Văn - H. Quý

Hóa - Thụ

Văn - Cúc

CNghệ - Đạt

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

GDCD - Tuyết

Toán - Khánh

Văn - H. Quý

Hóa - Tình

Lí - Thùy Vân

Văn - B. Hạnh

TD - Tuấn

Tin - Diệu

2

Hóa - Tình

Toán - Khánh

Văn - H. Quý

GDCD - Tuyết

Toán - Thương

Văn - B. Hạnh

Toán - Diệu

N.Ngữ - Thoa

3

Toán - Khánh

Hóa - Tình

TD - Tuấn

Văn - B. Hạnh

Văn - H. Quý

Tin - Thương

Toán - Diệu

Lí - Thùy Vân

4

Toán - Khánh

TD - Tuấn

Hóa - Tình

Văn - B. Hạnh

GDCD - Tuyết

Toán - Thương

N.Ngữ - Thoa

Toán - Diệu

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán - Khánh

Văn - Lan

Toán - Huân

MT - N. Hạnh

Văn - H. Quý

CNghệ - Đạt

Hóa - Thụ

Sử - Hương

2

Sử - Hương

Văn - Lan

Toán - Huân

Lí - Hà

Văn - H. Quý

Toán - Thương

MT - N. Hạnh

Hóa - Thụ

3

Văn - Lan

Toán - Khánh

GDCD - Tuyết

Toán - Huân

Toán - Thương

Hóa - Thụ

CNghệ - Đạt

MT - N. Hạnh

4

Văn - Lan

Lí - Hà

Văn - H. Quý

Toán - Huân

Toán - Thương

MT - N. Hạnh

Tin - Khánh

GDCD - Tuyết

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

TD - Tuấn

Sinh - Dung

MT - N. Hạnh

Tin - Huệ

Hóa - Thụ

Tin - Thương

Địa - Minh

Văn - Cúc

2

Tin - Huệ

MT - N. Hạnh

Địa - Minh

CNghệ - Đạt

Toán - Thương

Văn - B. Hạnh

Hóa - Thụ

Sinh - Dung

3

MT - N. Hạnh

Tin - Huệ

Sinh - Dung

TD - Tuấn

CNghệ - Đạt

Toán - Thương

Văn - Cúc

Địa - Minh

4

Sinh - Dung

Địa - Minh

CNghệ - Đạt

Văn - B. Hạnh

MT - N. Hạnh

Toán - Thương

Văn - Cúc

TD - Tuấn

5

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

N.Ngữ - Loan

Sử - Hương

Lí - Hà

Toán - Huân

N.Ngữ - Thoa

Địa - Minh

Sinh - Dung

Văn - Cúc

2

Địa - Minh

N.Ngữ - Loan

Toán - Huân

Sinh - Dung

Sử - Hương

N.Ngữ - Thoa

Toán - Diệu

Văn - Cúc

3

Lí - Hà

Văn - Lan

Sử - Hương

N.Ngữ - Loan

Địa - Minh

Sinh - Dung

Lí - Thùy Vân

Toán - Diệu

4

Văn - Lan

Lí - Hà

N.Ngữ - Loan

Địa - Minh

Sinh - Dung

Lí - Thùy Vân

Văn - Cúc

N.Ngữ - Thoa

5

SHL - Lan

SHL - Hà

SHL - Loan

SHL - Huân

SHL - Hương

SHL – Thùy Vân

SHL - Thoa

SHL – Diệu

 
Tác giả: cukuin_thcsdraybhang
data/18362917689589053428/tintuc/files/04.2020/TKB%20L10%20Toan%20truong%20%281%29.doc

Xem thêm