Thứ tư, 01/04/2020 17:39:14
Lịch công tác tháng-tuần năm 2020 (cập nhật: tuần 14, tháng 04/2020)
 * Dự kiến:

1. Tuần 14: (Áp dụng từ ngày 30/03/2020 đến 05/04/2020)

2. Lịch công tác tháng 4 năm 2020 của Phòng GDĐT:

3. Lịch công tác tháng 02 năm 2020 của Sở GDĐT:

4. Lịch công tác năm 2020 của Phòng GDĐT:

         
         
         
         
         
         
         
         
(30/03 - 05/04)
(06/04 - 12/04) (13/04 - 19/04) (20/04 - 26/04) (27/04 - 03/05)
(02/03 - 08/03)
(09/03 - 15/03)
(16/03 - 22/03)
(23/03 - 29/03)
 
(03/02 - 09/02)
(10/02 - 16/02)
(17/02 - 23/02)
(24/02 - 01/03)
 
(30/12 - 05/01)
(06/01 - 12/01)
(13/01 - 19/01)
(20/01 - 26/01)
(27/01 - 02/02)

5. Lịch công tác năm 2020 của Sở GDĐT:

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

 

Tác giả: pgdthangbinh