Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Đề - HDC - Tài liệu ôn tập

Giới hạn ôn tập và cấu trúc đề kiểm tra HKII năm học 2018-2019

Ngày đăng : 22-04-2019

1. Công văn số 572/SGDĐT-GDTrH ngày 17/4/2019: (bấm vào link để xem chi tiết và tải về: LINK)

 

2. Công văn số 60/PGDĐT ngày 22/4/2019 của Phòng GDĐT Thăng Bình: (bấm vào link để xem chi tiết và tải về: LINK)

 

3. Tài liệu hướng dẫn ôn tập các môn đề Sở dành cho HS khoi 6, 7, 8, 9 (CHÍNH THỨC)

- Thông báo số 608/TB-SGDĐT ngày 224/4/2019 giới hạn nội dung chương trình kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019

- Giới hạn chương trình kiểm tra học kỳ II môn TOÁN THCS

- Giới hạn chương trình kiểm tra học kỳ II môn VẬT LÝ THCS

- Giới hạn chương trình kiểm tra học kỳ II môn HÓA HỌC THCS

- Giới hạn chương trình kiểm tra học kỳ II môn SINH HỌC THCS   (link xem bản điều chỉnh mới)

- Giới hạn chương trình kiểm tra học kỳ II môn NGỮ VĂN THCS

- Giới hạn chương trình kiểm tra học kỳ II môn LỊCH SỬ THCS

- Giới hạn chương trình kiểm tra học kỳ II môn ĐỊA LÝ THCS

- Giới hạn chương trình kiểm tra học kỳ II môn GDCD THCS

- Giới hạn chương trình kiểm tra học kỳ II môn TIẾNG ANH THCS

3. Tài liệu hướng dẫn ôn tập các môn đề Sở dành cho HS khoi 6, 7, 8, 9 (DỰ THẢO BAN ĐẦU)

- môn TOÁN THCS                                      - môn VẬT LÝ THCS

- môn HÓA HỌC THCS                                - môn SINH HỌC THCS

- môn NGỮ VĂN THCS                                - môn LỊCH SỬ THCS

- môn GDCD THCS                                      - môn TIẾNG ANH THCS

 

4. Cấu trúc đề kiểm tra học kỳ II (đang cập nhật...)

KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9
TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN HỌC
NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN VẬT LÝ (điều chỉnh)
TIẾNG ANH TIẾNG ANH TIẾNG ANH HÓA HỌC
      SINH HỌC
      NGỮ VĂN
      LỊCH SỬ
      ĐỊA LÝ
      TIẾNG ANH

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...