Tin tức : (THCS Dray Bhăng )/Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lần 9 học trực tuyến (AD từ ngày 06/4/2020)

Ngày đăng : 06-04-2020

Thời khóa biểu lần 9 học trực tuyến (AD từ ngày 06/4/2020)

TRƯỜNG THCS DRAY BHĂNG                     THỜI KHOÁ BIỂU - Học kỳ 2. Năm học 2019 - 2020 Số 9
   
                     DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  
                                                                                              Thực hiện từ ngày 06 tháng 4 năm 2020
           
Thứ Khung giờ dạy Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9
2 07h30' → 08h30' Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
08h30' → 09h30' Lịch sử Lịch sử Tin học Sinh học
09h30' → 10h30' Tin học Tin học Lịch sử Lịch sử
3 07h30' → 08h30' Toán Toán Toán Toán
08h30' → 09h30' Địa lí Sinh học Sinh học Tin học
09h30' → 10h30' Công nghệ Địa lí Thể dục Thể dục
4 07h30' → 08h30' Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn
08h30' → 09h30' Âm nhạc Âm nhạc Hóa học Hóa học
09h30' → 10h30'     Địa lí GDCD
5 07h30' → 08h30' Toán Toán Toán Toán
08h30' → 09h30' Vật lí Mỹ thuật Vật lí Vât lí
09h30' → 10h30' Mỹ thuật Vật lí GDCD Địa lí
6 07h30' → 08h30' T/Anh T/Anh T/Anh T/Anh
08h30' → 09h30' Sinh học GDCD Công nghệ  Công nghệ
09h30' → 10h30' Thể dục Thể dục Mỹ thuật  
7 07h30' → 08h30' T/Anh T/Anh T/Anh T/Anh
08h30' → 09h30' GDCD Công nghệ Âm nhạc Mỹ thuật

 

Trường THCS Dray Bhăng          
 BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN_NH 2019-2020
( Kèm theo QĐ số: …..QĐ/THCS DRBH ngày  …../4/2020. Thực hiện từ thứ hai, ngày 06/4/2020)
TT Môn Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Số tiết  Ghi chú
1 Ngữ văn Tổ trưởng phân công 2  
2 Toán Tổ trưởng phân công 2  
3 Tiếng Anh Thoa Hồng Phương  Loan 2  
4 Vật lí Thùy Vân Thùy Vân Linh H. Hà 1  
5 Hóa học     Thụ  Tình 1  
6 Sinh học Thanh Vân Thanh Vân, Thụ Tình, Dung Dung 1  
7 Lịch sử Huy Hương Huy Hương 1  
8 Địa lí Minh Minh Minh Minh 1  
9 Tin học Nụ Khánh Huệ Huệ 1  
10 Công nghệ Linh, M. Hạnh Ngọc Linh Đạt 1  
11 GDCD Tuyết Tuyết Tuyết Tuyết 1  
12 Thể dục Hùng Tuấn Hùng Tuấn 1  
13 Âm nhạc M. Hạnh Ngọc M. Hạnh   1  
14 Mĩ thuật N. Hạnh  N. Hạnh  N. Hạnh  N. Hạnh  1  
  NGƯỜI LẬP Dray Bhăng, ngày 04 tháng 4 năm 2020

cukuin_thcsdraybhang

data/18362917689589053428/tintuc/files/04.2020/Bang%20PCGD_TKB%20L9%20day%20hoc%20truc%20tuyen%20%281%29.xlsx

Xem thêm...