Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thống kê-Báo cáo

Theo dõi nộp báo cáo của các đơn vị trường học

Ngày đăng : 01-01-2019

 

* Tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các trường trong báo cáo tháng 8/2020 

Cấp học Mầm non             - Cấp Tiểu học             - Cấp THCS

* Tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các trường trong báo cáo tháng 7/2020 

Cấp học Mầm non             - Cấp Tiểu học             - Cấp THCS

* Tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các trường trong báo cáo tháng 6/2020 

- Cấp học Mầm non             - Cấp Tiểu học             - Cấp THCS

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...