Tin tức : (THCS Nguyễn Đình Chiểu)/KẾ HOẠCH + ĐÁNH GIÁ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020