Tin tức : (Trường tiểu học Ngọc Sơn)/Tiểu học / nhà trường

BA CÔNG KHAI

Ngày đăng : 29-05-2018

Thực hiện Hướng dẫn số 225/HD-SGD&ĐT tỉnh Bắc Giang ngày 12/3/2010 về quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện “ 3công khai ” theo Thông tư số 09/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Căn cứ công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện “ 3 công khai ” năm học 2016-2017 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa. Trường Tiểu học Ngọc Sơn báo cáo thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2017-2018 như sau

 

trường tiểu học Ngọc Sơn

data/15319034106788617669/tintuc/files/05.2018/Mau%20cong%20khai%20theo%20thong%20tu%2009.xls

Xem thêm...