Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác

Lịch công tác tháng-tuần năm 2020 (cập nhật: tuần 8, tháng 02/2020)

Ngày đăng : 17-02-2020

 * Dự kiến:

1. Tuần 08: (Áp dụng từ ngày 17/02/2020 đến 23/02/2020)

2. Lịch công tác tháng 02 năm 2020 của Phòng GDĐT:

3. Lịch công tác tháng 02 năm 2020 của Sở GDĐT:

4. Lịch công tác năm 2020 của Phòng GDĐT:

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
(03/02 - 09/02)
(10/02 - 16/02)
(17/02 - 23/02)
(24/02 - 01/03)
 
(30/12 - 05/01)
(06/01 - 12/01)
(13/01 - 19/01)
(20/01 - 26/01)
(27/01 - 02/02)

5. Lịch công tác năm 2020 của Sở GDĐT:

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

 

pgdthangbinh

Xem thêm...