Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thống kê-Báo cáo

Báo cáo nhanh công tác tuyển sinh và tình hình chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019-2020

Ngày đăng : 05-08-2019

(Thực hiện theo Công văn số 101/PGDĐT ngày 02/08/2019 của Trưởng phòng GDĐT huyện Thăng Bình)

* Hướng dẫn bảo vệ trang tính của đơn vị mình: LINK TẢI

* Mẫu excel dành cho trường chuẩn bị nội dung số liệu theo yêu cầu của các cấp thẩm quyền: LINK TẢI

* Mẫu Phụ lục 1 báo cáo nhanh số liệu tuyển sinh,... file word để gửi Phòng GDĐT trước 08/08/2019: LINK TẢI

CHỌN LINK NHẬP BÁO CÁO TRỰC TUYẾN THEO CẤP HỌC

I. CÁC MẪU BÁO CÁO TRỰC TUYẾN CỦA TRƯỜNG MẦM NON - MẪU GIÁO:

1. Báo cáo số liệu HS, GV và nhu cầu CSVC trang thiết bị cho năm học 2019-2020

2. Tổng hợp số liệu tuyển sinh MN-MG đầu năm học 2019-2020 với kế hoạch được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 13/05/2019 (thời điểm 01/08/2019)

* Danh sách tài khoản Gmail trường Mầm non có quyền nhấp dữ liệu trực tuyến (Nếu trường có thay đổi email. vui lòng gửi thông tin qua KĐHTN, tài khoản VHNguyên để cập nhật)

II. CÁC MẪU BÁO CÁO TRỰC TUYẾN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC:

1. Báo cáo số liệu HS, GV và nhu cầu CSVC trang thiết bị cho năm học 2019-2020

2. Tổng hợp số liệu tuyển sinh TH đầu năm học 2019-2020 với kế hoạch được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 13/05/2019 (thời điểm 01/08/2019)

* Danh sách tài khoản Gmail trường Tiểu học có quyền nhấp dữ liệu trực tuyến (Nếu trường có thay đổi email. vui lòng gửi thông tin qua KĐHTN, tài khoản VHNguyên để cập nhật)

III. CÁC MẪU BÁO CÁO TRỰC TUYẾN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ:

1. Báo cáo số liệu HS, GV và nhu cầu CSVC trang thiết bị cho năm học 2019-2020

2. Tổng hợp số liệu tuyển sinh THCS đầu năm học 2019-2020 với kế hoạch được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 13/05/2019 (thời điểm 01/08/2019)

* Danh sách tài khoản Gmail trường THCS có quyền nhấp dữ liệu trực tuyến (Nếu trường có thay đổi email. vui lòng gửi thông tin qua KĐHTN, tài khoản VHNguyên để cập nhật)

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...

Website đơn vị