Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thống kê-Báo cáo/
Kho bài giảng Elearning cấp THCS từ năm học 2020-2021

1. Văn bản chỉ đạo:

- 1408/SGDĐT-GDTrH ngày 24.08.2020;      - 128/PGDĐT-THCS ngày 26.08.2020;

2. Danh mục bài học tuần 1,2 tháng 9-2020 của giáo viên THCS huyện Thăng Bình:   Link nhập dữ liệu

* Kho elearning của Bộ: http://elearning.moet.edu.vn;

* Thầy cô xem link và tải các bài học tương ứng theo môn học trong từng sheet (đã cập nhật tuần1 và 2, tháng 9/2020): (Tác giả giữ bản quyền, thầy cô vui lòng không chỉnh sửa để tham gia các cuộc thi)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Giờ giấc ra vào lớp năm học 2020-2021

Giờ giấc ra vào lớp năm học 2020-2021

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn
Xem thêm...
Website Đơn vị