Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Tổ chức cán bộ/
Thi thăng hạng công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019

          UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019 dành cho các đối tượng cụ thể như sau:

          + Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính: căn cứ quy định tại Khoản 1, Mục I; Khoản 1, Mục II Phần II Kế hoạch số 7595/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.

          + Đối với viên chức dự thi thăng hạng lên chức danh chuyên viên chính: căn cứ quy định tại Khoản 2, Mục I; Khoản 2, Mục II Phần II Ke hoạch số 7595/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.

          + Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên: căn cứ quy định tại Khoản 1, Mục I; Điểm a, Khoản 1, Mục II Phần III Kế hoạch số 7595/KH- UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.

          + Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên kế toán viên: căn cứ quy định tại Khoản 1, Mục I; Điểm b, Khoản 1, Mục II Phần III Kế hoạch số 7595/KH- UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.

          + Đối với công chức dự thi nâng ngạch lên kiểm lâm viên: căn cứ quy định tại Khoản 1, Mục I; Điểm c, Khoản 1, Mục II Phần III Ke hoạch số 7595/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.

          + Đối với viên chức dự thi thăng hạng lên chức danh chuyên viên: căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Mục I; Điểm a, Khoản 2, Mục II Phần III Kế hoạch số 7595/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.

          + Đối với viên chức dự thi thăng hạng lên chức danh kế toán viên: căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Mục I; Điểm b, Khoản 2, Mục II Phần III Kế hoạch số 7595/KH-UBND ngày 18/12/2019 củaUBND tỉnh Quảng Nam.

          + Đối với viên chức dự thi thăng hạng lên chức danh lưu trữ viên hạng III: căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 2, Mục I; Điểm c, Khoản 2, Mục II Phần III Ke hoạch số 7595/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.

          + Đối với viên chức dự thi thăng hạng lên chức danh thư viện viên hạng III: căn cứ quy định tại Điểm d, Khoản 2, Mục I; Điểm d, Khoản 2, Mục II Phần III Kế hoạch số 7595/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.

          Chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2019:

          - Nâng ngạch lên chuyên viên: 60 chỉ tiêu.

          - Nâng ngạch lên kế toán viên: 08 chỉ tiêu.

          - Nâng ngạch lên kiểm lâm viên: 06 chỉ tiêu.

          - Nâng ngạch lên chuyên viên chính: 160 chỉ tiêu.

          Thời gian và địa điểm tổ chức thi:

          Thời gian: dự kiến tố chức thi vòng 01 trong 02 ngày, dự kiến vào khoang từ ngày 17 đến 18 tháng 01 năm 2020; thi vòng 2 được tổ chức trong 01 ngày, dự kiến trước ngày 18 tháng 02 năm 2020.

          Địa điểm: tại Trường Đại học Quảng Nam.

Chi tiết:

1. Kế hoạch số 7595/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam

2. Công văn số 2692/SNV-CCVC ngày 18/12/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

3. Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngach, thăng hạng

4. Biểu mẫu tổng hợp đăng ký thăng hạng, nâng ngạch năm 2019

5. Công văn số 217/PGDĐT ngày 23/12/2019 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình

 

 

Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn
Xem thêm...
Website Đơn vị