Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thống kê-Báo cáo/
Thống kê GDMN
BIỂU MẪU THỐNG KÊ CẤP HỌC MẦM NON
 
I. THỐNG KÊ NĂM HỌC 2019 - 2020
 
 
II. THỐNG KÊ NĂM HỌC 2018 - 2019
- Thống kê trực tuyến đầu năm học 2018 - 2019 (đã xong)
Thống kê trực tuyến cuối năm họ2018 - 2019 (đã xong)
 
 
 
 
 
 
Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị