Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Chức năng nhiệm vụ/
Phân công nhiệm vụ của CBCCVC Phòng GDĐT từ ngày 01/04/2021

          Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

          Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

          Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của ƯBND huyện Thăng Bình về việc thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

          Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND huyện Thăng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

          Xét yêu cầu công tác và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức và theo tinh thần cuộc họp lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 01/04/2021;

          Theo đề nghị của Tổ chức cán bộ Phòng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phân công nhiệm vụ và các Tổ công tác như sau:

A. PHÂN CÔNG CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG

1. Ông PHAN VĂN TUYỂN, Trưởng phòng - Phụ trách chung

          Theo dõi và chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất, tổng hợp, thi đua - khen thưởng, thanh kiểm tra, nông thôn mới, chủ tài khoản; văn bằng chứng chỉ học sinh;

         Tổ trưởng Tổ Hành chính;

         Theo dõi và chỉ đạo các trường thuộc địa bàn các xã: Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định Nam, Bình Định Bắc, Bình Quý, Bình Nguyên và thị trấn Hà Lam.

 

2. Ông NGUYỄN TRƯỜNG QUYỀN, Phó Trưởng phòng

          Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc khi được Trưởng phòng phân công và ủy quyền;

          Tổ trưởng Tổ Phổ thông;

          Chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo toàn bộ các công việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công cấp Tiểu học và THCS; phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ; công nghệ thông tin; kiểm định chất lượng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp Tiểu học và THCS; kiểm tra chuyên ngành cấp Tiểu học và THCS; Trung tâm học tập cộng đồng; công tác pháp chế; công tác Đội - Giáo dục ngoài giờ; giáo dục thể chất, y tế vệ sinh trường học; thư viện - thiết bị; chịu trách nhiệm theo dõi chung công tác phổ cập giáo dục, khuyến học; công tác dạy thêm, học thêm;
          Phụ trách công tác thi học sinh giỏi lớp 9;
          Theo dõi và chỉ đạo các trường thuộc địa bàn các xã: Bình Phú, Bình Chánh, Bình Quế, Bình An, Bình Trung, Bình Tú và Bình Phục.

 

3. Bà TRẦN THỊ MỸ NƯƠNG, Phó Trưởng phòng

          Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc khi được Trưởng phòng phân công và ủy quyền;

          Tổ trưởng Tổ Mầm non - Quản trị;

          Chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo toàn bộ các công việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công cấp học Mầm non; phổ cập, kiểm định chất lượng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm tra chuyên ngành, thiết bị - đồ dùng, đồ chơi trường mầm non; chương trình tài trợ phi chính phủ cho các trường phổ thông và mầm non; giáo dục mầm non ngoài công lập; công tác hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; công tác quản trị đời sống cơ quan, bảo vệ, phục vụ;
Phụ trách công tác giao lưu, kết nghĩa;
Theo dõi và chỉ đạo các trường thuộc địa bàn các xã: Bình Dương, Bình Minh, Bình Đào, Bình Giang, Bình Triều, Bình Sa, Bình Hải và Bình Nam.

         Ngoài những công việc đã được phân công, tùy theo tính chất các hoạt động, khi cần thiết Trưởng phòng có thể phân công thêm các phần việc khác cho các đồng chí Phó Trưởng phòng.

 

B. PHÂN CÔNG CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ CCVC VÀ TỔ CÔNG TÁC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. TỔ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

1. Ông Phan Văn Tuyển, Trưởng phòng, Tổ trưởng

2. Ông Huỳnh Kim Đông, Viên chức biệt phái

          Phụ trách công tác tổ chức và cán bộ; chế độ chính sách; đào tạo bồi dưỡng; thanh kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo; xây dựng kế hoạch và tổng hợp báo cáo kiểm tra chuyên ngành;
          Phụ trách công tác thi đua - khen thưởng.

 

3. Ông Vũ Hồng Nguyên, Chuyên viên, Tổ phó

          Phụ trách công tác kế hoạch, tổng hợp, thống kê ngành giáo dục; quản lý và điều hành cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT, các phần mềm trực tuyến của ngành, mạng trường học kết nối, phần mềm phổ cập giáo dục và xử lý số liệu phổ cập giáo dục và xóa mù chữ các cấp học; phụ trách Emis, Pmis; hướng dẫn đổi mới sinh hoạt chuyên môn qua mạng trường học kết nối; theo dõi hiệu quả giáo dục và phụ trách thống kê chất lượng giáo dục học kỳ, năm học cấp THCS; phụ trách công tác xét tốt nghiệp, cấp phát văn bằng chứng chỉ học sinh, chuyển trường; công tác dạy thêm - học thêm; nông thôn mới; tổ chức các cuộc thi, hội thi liên quan đến bộ môn Tin học và qua mạng dành cho giáo viên và học sinh; thi thí nghiệm thực hành, phụ trách chuyên môn nghiệp vụ bộ môn Tin học và Mỹ thuật, báo cáo chung công tác kiểm định chất lượng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học.

 

4. Ông Dương Quang Ái, Chuyên viên

          Phụ trách công tác kế toán ngân sách sự nghiệp giáo dục; công tác tài chính, tài sản, cơ sở vật chất cơ quan và tài chính, tài sản, cơ sở vật chất ngành giáo dục.

 

II. TỔ MẦM NON - QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

1. Bà Trần Thị Mỹ Nương, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng

2. Bà Nguyễn Thị Vinh, Viên chức biệt phái, Tổ phó

          Quản lý giáo dục cấp Mầm non, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Mầm non; tổ chức tập huấn, sinh hoạt cụm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cấp học Mầm non; công tác bán trú Mầm non; thống kê báo cáo, phụ trách phổ cập, kiểm định chất lượng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mầm non; các hoạt động chuyên môn cấp học Mầm non theo chỉ đạo của Sở GDĐT; xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành cấp học Mầm non; thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trẻ em Mầm non; công tác giáo dục trẻ khuyết tật; giáo dục mầm non ngoài công lập.

 
 

3. Bà Trương Thị Kim Thoa, Chuyên viên

          Phụ trách công tác văn thư lưu trữ; xây dựng kế hoạch và báo cáo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của ngành; trung tâm học tập cộng đồng; giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông cho học sinh; công tác pháp chế;
          Tham gia quản trị mạng Internet nội bộ ngành giáo dục, quản trị đời sống, thủ quỹ cơ quan; phụ trách công tác giao lưu kết nghĩa của ngành.

 

 
 

4. Ông Trần Văn Cương, Nhân viên

          Phụ trách công tác bảo vệ, phục vụ cơ quan.

                                                                                     

 

 

 

III. TỔ PHỔ THÔNG

1. Ông Nguyễn Trường Quyền, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Đình Hà, Chuyên viên, Tổ phó

          Quản lý giáo dục cấp Trung học cơ sở, phổ cập giáo dục THCS; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS; tổ chức tập huấn, sinh hoạt cụm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cấp THCS; các hoạt động chuyên môn cấp học THCS theo chỉ đạo của Sở GDĐT; xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành cấp THCS; công tác kiểm định chất lượng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia THCS; phụ trách chung về nghiệp vụ chuyên môn các môn học cấp THCS.

 

3. Ông Trương Minh Tú, Chuyên viên, Tổ phó

          Quản lý giáo dục cấp Tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, dạy học 2 buổi/ngày, học sinh năng khiếu; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Tiểu học; tổ chức tập huấn, sinh hoạt cụm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cấp Tiểu học; công tác kiểm định chất lượng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, thư viện - thiết bị cấp Tiểu học, các hoạt động chuyên môn cấp học Tiểu học theo chỉ đạo của Sở GDĐT; xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên ngành cấp Tiểu học; phụ trách nghiệp vụ chuyên môn các môn học cấp Tiểu học.

 

4. Ông Nguyễn Thanh Tùng, chuyên viên

          Phụ trách công tác Đội và giáo dục ngoài giờ lên lớp; công tác giáo dục thể chất, vệ sinh-y tế học đường; công tác khuyến học, học sinh-sinh viên; công tác thư viện-thiết bị cấp THCS và báo cáo chung các cấp học; hội thi thuyết trình văn học; tổ chức các hội thi năng khiếu thể dục thể thao, văn nghệ; phụ trách chuyên môn nghiệp vụ bộ môn Tiếng Anh (Tiểu học và THCS), Thể dục, Âm nhạc và các cuộc thi liên quan đến bộ môn Tiếng Anh.

          Ngoài những công việc đã được phân công, tùy theo tình hình thực tế, khi cần thiết Trưởng phòng có thể phân công thêm các phần việc khác cho các đồng chí Phó Trưởng phòng và chuyên viên, nhân viên thuộc Phòng; Tổ trưởng có thể phân công thêm các phần việc khác cho các đồng chí chuyên viên, nhân viên thuộc Tổ quản lý và báo cáo Trưởng phòng.

 
* Tổng hợp văn bản phân công nhiệm vụ tại Phòng GDĐT huyện Thăng Bình qua các năm:

- Thông báo số 05/TB-PGDĐT ngày 01/04/2021 về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình;

 
Tác giả: Admin

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS
Xem thêm...
Website Đơn vị