Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thông tin-Thông báo/
Thông báo tạm dừng tiếp công dân trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

          Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 336/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND huyện Thăng Bình về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình thông báo như sau:

          1. Tạm dừng việc tiếp công dân tại cơ quan Phòng GDĐT trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trừ những trường hợp thật sự cần thiết (công dân đến làm việc phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách tối thiểu theo quy định,...).

          2. Công dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính (như chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ; chuyển trường,...) thực hiện gửi hồ sơ thông qua giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

          Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình thông báo để quý cơ quan, đơn vị liên quan và công dân biết, phối hợp thực hiện./.

Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS
Xem thêm...
Website Đơn vị