Bạn cần biết

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 năm học 2017-2018

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học 2017-2018

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm học 2017-2018

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm học 2017-2018

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2017-2020

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2017-2020

Kế hoạch tự đánh giá KĐCLGD

Kế hoạch tự đánh giá KĐCLGD

Báo cáo tự đánh giá

Báo cáo tự đánh giá

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm học 2017-2018

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn
Xem thêm...
Website Đơn vị